Dit jaarplan 2017-2018 bevat de concretisering van het beleid zoals dit
beschreven wordt in het Schoolplan 2016-2020. Aangegeven wordt welke
doelstellingen we willen realiseren in dit schooljaar, welke activiteiten
uitgevoerd zullen worden om dit te kunnen doen, wie betrokken zijn bij de
uitvoering en wanneer de activiteiten afgerond zullen zijn. Samen met het
Schoolplan en het jaarverslag maakt dit jaarplan deel uit van onze
kwaliteitscyclus. In ons jaarplan geven we aan:
1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn
We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken
we de belangrijkste aandachtspunten nader uit