Schoolplan KBS Franciscus

Voor u ligt het schoolplan van KBS Franciscus. In dit schoolplan beschrijven we ons beleid voor de komende vier jaar. Het geeft informatie over de visie en de richting van de school op diverse beleidsdomeinen. De indeling van het schoolplan 2016-2020 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van Scholenstichting Pastoor Ariëns en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de beleidsterreinen beschrijven (to plan: wat beloven we?), het beleid uitvoeren (to do: uitvoering), periodiek beoordelen (to check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act). De onderscheiden beleidsterreinen in dit schoolplan komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader.

Tevens kunt u op deze pagina het jaarverslag 2018-2019, het jaarplan van 2019-2020 en het inspectierapport lezen.

Stephan van Slooten
Directeur KBS Franciscus

Voor alle informatie:

Bekijk het schoolplan 2016-2020

Bekijk het schooljaarverslag 2018-2019

Bekijk het jaarplan 2019-2020