Scholenstichting Pastoor Ariëns hanteert, als het bevoegd gezag van de school, een klachtenregeling. Klachten kunnen te maken hebben met (vermeende) vormen van machtsmisbruik. Hierbij kunt u denken aan pestgedrag, discriminatie of vormen van seksuele intimidatie. Klachten kunnen ook het onderwijs zelf betreffen.

Klachten of vragen die direct met uw kind en/of met het onderwijs in de groep te maken hebben, kunt u voorleggen aan de leerkracht van uw kind. Ons streven is dat elke leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en uw kind luistert. Vervolgens zoekt de leerkracht met u naar de best mogelijke oplossing.
Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de interne contactpersoon. De interne contactpersoon zorgt ervoor dat klachten van kinderen en ouders op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.
Op elke school zijn twee interne contactpersonen (ICP), Elly Poorthuis en Babette Philips. Op de website van de school kunt u lezen wie dit zijn en welke dagen zij aanwezig zijn op school. Elke ouder of elk kind kan een beroep op de ICP doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waarover u of waarover uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie durft te praten of wil praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. Eventuele vervolgstappen worden met u of met uw kind besproken.
In overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon en/of de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs, waarbij onze stichting is aangesloten. Ons bestuur hanteert het landelijk model klachtenregeling. Deze regeling ligt ter inzage bij de directie en de interne contactpersoon.
Ook is het mogelijk dat u of uw kind zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersoon. Voor de scholen van onze stichting is dat een gecertificeerd deskundige van de CED-groep. Met klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie kunt u ook direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Tenslotte is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie voor katholiek onderwijs. waarbij onze stichting is aangesloten. Ons bestuur hanteert het landelijk model klachtenregeling. Deze regeling ligt ter inzage bij de directie en de interne contactpersoon.

 

Lees hele document