Uw zoon of dochter aanmelden?

  Tussentijdse aanmeldingen

  Aanname leerlingen na groep 1
  Als door verhuizing van buiten Maarssen kinderen bij onze school worden aangemeld, dan worden deze kinderen, als er geen belemmeringen zijn, voorlopig geplaatst. Alvorens over te gaan tot definitieve plaatsing van de leerling, is er naast een gesprek met de ouders, ook contact met de intern begeleider van de huidige school van het kind. Als de intern begeleider n.a.v. het gesprek vaststelt, dat wij het betreffende kind de benodigde ondersteuning kunnen bieden, wordt het kind definitief geplaatst. Een andere reden van niet-plaatsing kan zijn: de groepsgrootte van de groep waarin het kind geplaatst zou worden. In het kader van Passend Onderwijs zal de schoolleiding met de ouders zoeken naar een andere geschikte school. Leerlingen die van een andere school komen, kunnen 1 dag komen wennen.

  Ouders van nieuwe leerlingen zullen door de groepsleerkracht bij de eerstvolgende gespreksavond worden uitgenodigd.
  Bij leerlingen die voor het eerst op school komen, bij doublures en ook bij de overgang van het ene naar het andere schooljaar, bepaalt de directie, in overleg met de leerkracht(en) en de intern begeleider, in welke groep de leerling wordt geplaatst.

   Uw gegevens

   Gegevens van uw kind


   Extra Toevoeging


   Aanmelding vanaf de peuterschool

   De overgang van thuis, peuterschool of kinderdagverblijf naar de basisschool zult u waarschijnlijk als een grote overgang ervaren. Het contact met de leerkracht op de basisschool in tegenstelling tot het contact met de leidster van de peuterspeelzaal (PSZ) of het kinderdagverblijf (KDV) ervaart u wellicht als minder intensief. Dit kan ervoor zorgen dat u ineens veel minder op de hoogte bent van hoe het uw kind vergaat gedurende een schooldag, zeker wanneer uw kind thuis weinig vertelt over de inhoud en activiteiten van de schooldagen. Ervaart u de overgang als groot en heeft u de eerste weken behoefte aan meer dan de reguliere terugkoppeling van de leerkracht, geeft u dit dan aan bij de leerkracht, deze zal rekening houden met uw wens.

    Uw gegevens

    Gegevens van uw kind    Extra Toevoeging


    Plaatsings- en aannamebeleid