Notulen 21-09-2017


Datum 21-09-2017
Aanwezig Cindy (CV), Leonie(LO), Awatif(AS), Joyce(JG) en Michelle(MT)
Afwezig Mirella (MS) i.v.m. zwangerschapsverlof
Notulist Joyce

Opening/ mededelingen
CV opent de vergadering.

De notulen van de vorige vergadering wordt doorgenomen en aangepast. Michelle zorgt ervoor dat deze op de website komt te staan.
De vergaderdatum van 15 mei moet aangepast worden in 22 mei en die van 28 juni moet 21 juni worden.

Agenda in het bijzijn van SvS

• Staking donderdag 5 oktober
De brief hierover is naar ouders gemaild. De stakingsbereidheid onder het team is hoog. Vanuit ouders zijn er geen reacties gekomen.
• Continurooster
SS is heel tevreden. De leerkrachten ervaren het als prettig, voor zowel zichzelf als de leerlingen. Er zijn geen klachten van ouders. Het spelen op het schoolplein is even wennen. De TSO redt het nu met de vrijwilligers die ze hebben.
• TSO brief (vrijwillige bijdrage)
Hier en daar zal het wat aangepast worden. De kostendekking zal uitgebreider worden toegelicht. Waarom de vrijwillige ouderbijdrage nodig is.
• Kampbijdrage
Er zal ook dit jaar €65,00 aan ouders worden gevraagd. De OR zal €10,00 euro bijdragen per leerling.
• Exploitatie
SvS licht toe.
• Highlights
SvS licht toe wat er in schooljaar 2017/2018 aangepakt en geborgd gaat worden.
• Jaarverslag
Deze wordt doorlopen en besproken.
• Jaarplan
Deze wordt doorlopen en besproken.
De MR stemt in en deze zal op de website worden gezet door SvS.
• SOP (school ondersteunings profiel)
Deze wordt doorlopen en besproken. Ook hiermee stemt de MR in en zal het op de website gezet worden door SvS.
• MR cursus
Wij besluiten met onze eigen MR een cursus aan te vragen. Vanuit de GMR zou eind vorig schooljaar een datumprikker uitgedaan worden. Deze is niet gekomen.
MT checkt bij MS met wie zij vorig jaar contact heeft gehad hierover(FNV-CNV). AS vraagt vervolgens na wat de mogelijkheden zijn en boekt dan een cursus.
• Avondvierdaagse
SvS geeft aan dat dit onderwerp binnen de Stichting is overlegd. Er is besloten hier als school niet aan mee te doen.
• Informatie avonden
Het was voor enkele groepen even wennen dat er geen info avond was. Na de startgesprekken en het ontvangen van de hand out (met alle ins en outs van het komende schooljaar voor de desbetreffende groep) was het prima voor ouders.
In groep 7 en 8 waren de startgesprekken met het kind en de ouder(s). Dit werd door een ieder als erg prettig en positief ervaren.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Actielijst
Wat? Wie?
Notulen 12 juni 2017 aanpassen en op de website MT
Doel MR op de agenda volgende vergadering CV
Dyscalculie op de agenda volgende vergadering CV
Luizenprotocol op de agenda volgende vergadering CV
Jaarverslag 2017/2018 LO
Huishoudelijk reglement Iedereen

Leave a Reply

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden