Jaarverslag

Posted by 22 december 2017 Geen categorie No Comments

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Franciscus 2016/2017

 

Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van KBS Franciscus over de periode september 2016 tot en met augustus 2017. In dit jaarverslag beschrijven wij op hoofdlijnen waarmee we ons het afgelopen schooljaar hebben bezig gehouden.

 

Samenstelling MR

Door de verdeling van de MR in een personeelsgeleding en een oudergeleding vertegenwoordigen de MR leden een eigen achterban: de personeelsgeleding vertegenwoordigt het personeel en de oudergeleding vertegenwoordigt de leerlingen/ouders.

Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. In het geval van KBS Franciscus zijn dat 6 raadsleden: 3 leerkrachten en 3 ouders.

 

Vertegenwoordiging van de leerkrachten:

Michelle Taal 

Mirella Smids 

Joyce de Groot

 

Vertegenwoordiging van de ouders:

 

Cindy Vermij                     Awatif Sarehane             Leonie Oude Essink

 

Verkiezingen

Gert Hagen is afgetreden met ingang van het schooljaar 2016/2017. Na verkiezingen is Leonie Oude Essink benoemd namens de ouders. Voor het overige is de samenstelling van de MR gelijk gebleven.

 

Waar hebben we ons dit schooljaar onder meer mee bezig gehouden?

Nieuwe directeur

Sinds dit schooljaar heeft KBS Franciscus een nieuwe directeur, Stephan van Slooten. Zijn komst heeft ertoe geleid, dat een groot aantal beleidsstukken en plannen aan de MR is voorgelegd. Daarnaast heeft Stephan aan het eind van het schooljaar een presentatie gegeven over zijn visie over het afgelopen jaar en de komende jaren en dat ziet er veelbelovend uit.

 

Andere schooltijden

Na de raadpleging van de ouders, heeft de MR ingestemd met het continurooster per schooljaar 2017/2018. Ten behoeve van de invoering van het continurooster zijn in overleg met de MR een informatieboekje voor de ouders opgesteld, een TSO-document, alsmede diverse brieven aan de ouders.

 

Communicatie

De wijze van communicatie vanuit school en vanuit de MR staat hoog op de agenda. We hebben een aantal knelpunten besproken, waaronder de communicatie omtrent de leerlingenverdeling, we plaatsen om de maand een stukje in het maandmemo en de notulen van de vergaderingen staan op de website.

 

Overgang naar school en van school

Naar aanleiding van het beleid aanname en plaatsing 4-jarigen hebben we stilgestaan bij het zo geruisloos mogelijk instromen van de 4-jarigen op school. Ook hebben we uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop de leerlingen zo probleemloos mogelijk kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

 

Brand

Verder is onze school opgeschrikt door de brand in mei 2017. Dit heeft de nodige gevolgen gehad.

 

Besluiten van de MR

Wanneer?  

 

 

Inhoud
September 2016 Schoolplan 2016-2020 Ingestemd
Schooljaarverslag 2015-2016 Ingestemd
Beleid aanname en plaatsing 4-jarigen Positief advies
Groepsgrootte Positief advies
RI&E eindrapport Besproken
Jaarplanning MR Opgesteld
December 2016 Meerjareninvesteringsplan en Begroting 2017 Positief advies
 
Februari 2017 Jaarplan 2016-2017 Ingestemd
 
Maart 2017 Beleidsplan sociaal veilige school en pestprotocol Ingestemd
Digitaal Veiligheidsplan Ingestemd
IEP-eindtoets Besproken
Beleid Burgerschapsvorming en sociale integratie Ingestemd
ParnasSys Voortgang besproken
 
Mei 2017 Jaarverslag 2016 preventie machtsmisbruik en klachtafhandeling SPA Besproken
Formatieplan Ingestemd
Juni 2017 Jaarrekening Besproken
Alcohol op school Besluitvorming
Brand Besproken

 

 

Tot slot

We hebben ons het afgelopen jaar vol overgave ingezet voor onze school. Het komende jaar verwachten we met net zoveel enthousiasme de zaken op te pakken die aan ons worden voorgelegd.

Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening en/of ideeën kenbaar maken bij de MR. Heeft u vragen, ideeën, suggesties, zaken waartegen u aanloopt of die u liever anders ziet? Laat het ons weten via mr@kbsfranciscus.nl of spreek één van ons aan op het schoolplein.

 

Wij verwachten de belangen van iedereen zo goed mogelijk te blijven behartigen zodat KBS Franciscus een kwalitatief goede basisschool blijft met een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat!

Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

 

MR KBS Franciscus

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden