Informatie groep 7a

Schooljaar 2019-2020

juf Sigrid en juf Michelle

 

Onderstaand treft u praktische informatie aan over groep 7.

Informatie over de verschillende vakken, over het huiswerk, de gymlessen, spreekbeurten etc. We hopen u hiermee een voldoende beeld te geven van hetgeen u en uw kind dit jaar kunnen verwachten.
 
Start van de dag
De school gaat om 8.20 uur open. Wij ontvangen de leerlingen bij de klas. De kinderen pakken bij binnenkomst een werkje uit hun la en gaan lezen of iets afmaken. Soms staat er een startopdracht op het bord.
 
Rekenen
We rekenen met de methode “Pluspunt”. Deze methode werkt met 3 niveaus, waarbij dezelfde lesstof wordt behandeld. Als de kinderen het rekenwerk af hebben, gaan ze verder met extra rekenwerk op niveau. We rekenen dit jaar met echt grote getallen, gaan verder met cijferen (onder elkaar rekenen), de breuken en deelsommen. Ook de procenten worden voor het eerst aangeboden. Verder besteden we veel tijd aan de onderdelen meten, tijd en geld.
 
Taal / spelling
We maken gebruik van de taalmethode “Taal actief”.
Ieder hoofdstuk begint met een verhaal, waaraan direct een woordenschatles wordt gekoppeld. De andere lessen zijn op het gebied van taal verkennen (het ontleden van zinnen), schrijven en spreken/luisteren.
Bij spelling maken we onderscheid in categorie woorden en werkwoordspelling.
Iedere week wordt er een nieuwe spellingcategorie behandeld. Na de instructie volgt een oefendictee. Aan de hand van de uitslag van dit dictee worden de vervolgopdrachten voor de tweede les bepaald.
Iedere week worden ook 2 lessen werkwoordspelling aangeboden. We beginnen in de tegenwoordige tijd en later wordt dat uitgebreid naar de verleden tijd. Na 12 spellinglessen volgt er een woordendictee. Aan de hand van deze resultaten zijn er herhalingslessen op niveau. Na deze herhalingslessen volgt een zinnendictee.
 
Begrijpend lezen
Bij Begrijpend lezen werken we met de methode “Nieuwsbegrip”. Hierbij wordt er met teksten uit de actualiteit gewerkt. De kinderen werken in drietallen op niveau. Naast de methode maken we ook gebruik van ander oefenmateriaal.
 
Studievaardigheden
“Blits’’ is onze methode voor studievaardigheden. Hierbij leren de kinderen om bijvoorbeeld de hoofdgedachte uit een tekst te halen, een grafiek te lezen of kaarten te interpreteren.
 
Zaakvakken
Aardrijkskunde (Wijzer door de wereld)
Hier gaan we het hebben over Europa, weer en klimaat, middelen van bestaan en landschappen. De topografie gaat ook over Europa.
Geschiedenis (Wijzer door de tijd):
Hier behandelen we onder andere de tijd van de ontdekkers en hervormers, de gouden eeuw en de tijd van de pruiken en revoluties.  
Techniek (Wijzer Natuur en techniek):
Hier komen diverse onderwerpen aan bod en worden ook proefjes gedaan.
Verkeer (Wijzer door het verkeer):
In groep 7 doen we mee met het landelijk theoretisch verkeersexamen. Dat is meestal in april. Het praktijkexamen volgt rond mei
Na elk hoofdstuk maken de kinderen een toets.
 
Engels
Bij Engels werken we met de methode “Take it Easy”. De lessen worden vooral in het Engels aangeboden en er wordt veel interactief met het digitale schoolbord gewerkt. De kinderen krijgen per unit (hoofdstuk) een woordenlijst mee voor een woordentoets. Daarnaast krijgen ze van elke unit een toets. Er zijn 6 hoofdstukken.
 
Creativiteit
Er is wekelijks aandacht voor muziek, drama en tekenen en handvaardigheid.
 
Gym
De groepen 7 hebben twee keer per week gym, op donderdag van de eigen leerkracht en op vrijdag van de vakleerkracht. Alle kinderen moeten die dag hun gymspullen meenemen en een handdoek en washand om zichzelf op te frissen. Ook vragen wij de kinderen een roller-deodorant mee te nemen. Wanneer er een blessure is, waardoor er niet gegymd kan worden, worden we daar graag d.m.v. een briefje van op de hoogte gebracht.
 
Catechese
We gebruiken de methode ‘Houvast op school’, er worden verhalen voorgelezen uit de bijbel en Pastor Hedwig komt een aantal keer per jaar de lessen verzorgen. Daarnaast gaan we twee keer per jaar naar de kerk.
 
Sociaal emotionele ontwikkeling
Bij de “Kanjertraining” maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Elke week hebben we twee Kanjerlessen waarin we opdrachten maken en oefeningen doen. Aan bod komen vooral onderwerpen als elkaar vertrouwen, vriendschap, zelfbeheersing en sociale media. We doen vertrouwensoefeningen waarbij kinderen echt moeten kunnen rekenen op elkaar.
 
3-Stappenplan
Op school hanteren wij het 3-stappenplan bij herhaald ongewenst gedrag. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij het kind ècht ziet, hoort en begrijpt. De leerkracht gaat uit van het positieve en vertrouwt erop dat het kind juist het goede wil zoeken voor zichzelf en voor anderen. De poster van de Kanjertraining met de smileys is hierbij belangrijk. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij onmacht en onwil uit elkaar kan houden.Toch kan het gebeuren dat een kind ongewenst gedrag blijft vertonen. Er zal dan eerst een time-out in de klas worden aangeboden. Indien dit niet helpt, dan gaat de leerkracht over op het 3-stappenplan.
 
Uitvoering van het 3-stappenplan:
Je houdt je niet aan de regels (Bewustwording): Ik/wij heb(ben) er last van dat…
Concreet benoemen: Dit is wat je doet en dat is het (negatieve) gevolg (voor anderen)-> bijv. ‘Je stoort andere kinderen, daardoor kunnen ze niet rustig doorwerken.’
‘Heb je dat zelf in de gaten? En is het wat je wil?’

Bij NEE: fijn! Dat willen wij hier op school ook niet.
Kun je er zelf mee stoppen?

Ja: kind laat gewenste gedrag zien

Nee: welke hulp heb je nodig zodat het gaat lukken?

Bij JA (is het wat je wilt?): vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan. Stap 2​
Je gaat toch door met ongewenste gedrag van stap 1 (Herhaling van stap 1):
Ik/ wij hebben last van je. 
Heb je dat zelf in de gaten?
Je weet nu wat er van je verwacht wordt.
Wil je er nu mee stoppen? ​
JA : kind laat gewenste gedrag zien.
NEE: vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan. Stap 3 ​
Verwijdering uit de groep:
Het kind krijgt werk mee en werkt verder in een andere, van tevoren afgesproken, groep en ouders worden ingelicht.
 
Spreekbeurt
In groep 7 houden de kinderen een spreekbeurt. Een briefje met steekwoorden is toegestaan.
De kinderen maken hun spreekbeurt in Google Presentaties en mailen hem dan naar de leerkracht. Zie ook het kopje: Thuis inloggen.
 
Verjaardag vieren
We vieren de verjaardagen uiteraard ook in de klas. Graag zien we een leuke gezonde traktatie. Het uitdelen van cadeautjes is niet de bedoeling.

 
Werk niet af
Wanneer kinderen hun werk van de dag niet af hebben, blijven ze na schooltijd maximaal 15 minuten in de klas om dit af te maken
 
Huiswerk
Maakwerk:
De kinderen krijgen 1 keer per week huiswerk mee. Dit huiswerk is gedifferentieerd. Er wordt extra werk voor rekenen, spelling, woordenschat of algemeen meegegeven. De hele klas maakt ook iedere week thuis een les van Nieuwsbegrip XL op de computer. Hebben ze geen computer tot hun beschikking thuis dan horen we dat graag. We zoeken dan samen met uw kind naar een oplossing.
Leerwerk:
Maximaal 1 keer per week een leervak. Dat kan zijn het leren van topografie, het leren van Engelse woordjes of het leren voor een zaakvak. Voor het leren van de zaakvakken krijgen de kinderen een kopie van de samenvatting van het hoofdstuk mee naar huis en het werkboek. Als een kind door ziekte een toets niet kan maken dan haalt hij de toets in op de eerstvolgende dag dat hij/zij weer op school is.
Geen maakwerk gedaan
Heeft uw kind het huiswerk niet bij zich, dan moet het de dag erna alsnog ingeleverd worden. Als een kind 3 keer het huiswerk is vergeten dan brengen we u hiervan via de mail op de hoogte.
 
Thuis inloggen
We werken op onze school met Cloudwise en gebruiken alle producten van Google, zoals Google Docs, Google Presentaties, Google Formulieren. Alle kinderen hebben een eigen school e-mailadres dat eindigt op @kbsfranciscus.nl. De kinderen hebben zelf een eigen wachtwoord ingesteld. Dit is niet bekend bij de leerkracht. Ook thuis kunnen de kinderen inloggen via https://cloudwise-portal.appspot.com of ‘inloggen Cloudwise’ ingeven in de zoekbalk van Google.
 
Snappet
De kinderen van groep 7 werken ook dit jaar met Snappet. Dit is een tablet waarop ze de opdrachten van taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen maken. Het voordeel is dat de kinderen al snel op hun eigen niveau kunnen werken en dat de leerkracht en de kinderen direct inzicht krijgen in de resultaten en de vorderingen.

Agenda
Het is handig als de kinderen een agenda hebben om te leren hun huiswerk op te schrijven en te plannen.
 
Weektaak
Iedere week wordt er gewerkt aan een weektaak. Hierbij leren de kinderen met name hun werk te plannen. Tevens krijgen ze de gelegenheid om extra te oefenen en/of zichzelf te verrijken bij de verschillende vakgebieden.
 
Mobiele telefoon
Het is niet de bedoeling dat leerlingen met een mobiele telefoon naar school komen. Wanneer een leerling daar een goede reden voor heeft, worden wij daar graag van op de hoogte gebracht. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor verlies/ diefstal.
 
Klassendienst
Vanaf dit schooljaar is er geen klassendienst meer na schooltijd. Alle kinderen krijgen een taak voor een bepaalde periode. Op deze manier zorgen we er voor het eind van de schooldag voor dat de klas netjes is.
 
Gesprekken met de leerkracht
Gedurende dit schooljaar zijn er gespreksavonden waarvoor u zich kunt inschrijven.
Mocht er iets aan de hand zijn wat niet kan wachten, dan zijn wij altijd bereid om een gesprek na school in te plannen. U kunt hiervoor even langslopen na school of een mail sturen.
 
Parro
Om vlot met ouders te kunnen communiceren maken we gebruik van Parro. We sturen bijvoorbeeld foto’s van activiteiten via de app door. Ook berichten kunnen snel door worden gegeven. U wordt uitgenodigd aan het begin van het jaar om hier aan deel te nemen. Bij contact graag beide leerkrachten aanvinken.
 
We stimuleren zoveel mogelijk de zelfstandige houding en de eigen verantwoordelijkheid bij alle kinderen. Ze kunnen in eerste instantie zelf vertellen dat ze naar de dokter moeten of waar ze tegenaan lopen.

Groep 7 is een super leuk jaar, wij hebben er zin in!

 

Juf Sigrid  (maandag en dinsdag)
morren@kbsfranciscus.nl

Juf Michelle   (woensdag, donderdag, vrijdag)
taal@kbsfranciscus.nl