Informatie groep 6

Schooljaar 2019-2020

juf Mieke en juf Kerry

 
Start van de dag
De school gaat om 8.20 uur open. Wij ontvangen de kinderen bij de klas. Bij binnenkomst staat er een startactiviteit op het bord. De kinderen gaan deze opdracht doen/maken.
 
Kanjertraining
Bij de “Kanjertraining” maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Elke week hebben we kanjerlessen waarin we opdrachten maken en oefeningen doen. In groep 3 wordt er gewerkt aan de hand van het boek “Max en de vogel”.
Verspreid over het jaar worden er kernbrieven meegegeven, zodat jullie thuis op de hoogte zijn van de onderwerpen die tijdens de kanjerlessen behandeld worden.
Onze kanjerafspraken zijn:
– we vertrouwen elkaar
– we helpen elkaar
– we werken samen
– we hebben plezier
– we doen mee
 
3-Stappenplan
Op school hanteren wij het 3-stappenplan bij herhaald ongewenst gedrag. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij het kind ècht ziet, hoort en begrijpt. De leerkracht gaat uit van het positieve en vertrouwt erop dat het kind juist het goede wil zoeken voor zichzelf en voor anderen. De poster van de Kanjertraining met de smileys is hierbij belangrijk. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij onmacht en onwil uit elkaar kan houden.Toch kan het gebeuren dat een kind ongewenst gedrag blijft vertonen. Er zal dan eerst een time-out in de klas worden aangeboden. Indien dit niet helpt, dan gaat de leerkracht over op het 3-stappenplan.
 
Uitvoering van het 3-stappenplan:
Je houdt je niet aan de regels (Bewustwording): Ik/wij heb(ben) er last van dat…
Concreet benoemen: Dit is wat je doet en dat is het (negatieve) gevolg (voor anderen)-> bijv. ‘Je stoort andere kinderen, daardoor kunnen ze niet rustig doorwerken.’
‘Heb je dat zelf in de gaten? En is het wat je wil?’

Bij NEE: fijn! Dat willen wij hier op school ook niet.
Kun je er zelf mee stoppen?

Ja: kind laat gewenste gedrag zien

Nee: welke hulp heb je nodig zodat het gaat lukken?

Bij JA (is het wat je wilt?): vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan. Stap 2​
Je gaat toch door met ongewenste gedrag van stap 1 (Herhaling van stap 1):
Ik/ wij hebben last van je. 
Heb je dat zelf in de gaten?
Je weet nu wat er van je verwacht wordt.
Wil je er nu mee stoppen? ​
JA : kind laat gewenste gedrag zien.
NEE: vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan. Stap 3 ​
Verwijdering uit de groep:
Het kind krijgt werk mee en werkt verder in een andere, van tevoren afgesproken, groep en ouders worden ingelicht.
 
Rekenen
We rekenen met de methode “Pluspunt”. Deze methode werkt met verschillende niveaus, waarbij dezelfde lesstof wordt behandeld. Als de kinderen het rekenwerk klaar hebben, gaan ze verder met extra rekenwerk op niveau. Belangrijke doelen dit jaar zijn:
– Meten, tijd en geld

– Automatiseren van tafels en optellingen onder de 100.

– Breuken
– Delen
– Tabellen en grafieken
– Cijferen (onder elkaar)
– Kinderen kunnen tellen met sprongen van 100 en 1000 en kunnen bij een gegeven getal het dichtstbijzijnde tiental, honderdtal en duizendtal aangeven
– Kinderen kunnen getallen t/m 10 000 op de getallenlijn plaatsen en getallen op volgorde van grootte ordenen.
– Kinderen kunnen getallen afronden op een nabijgelegen tiental of honderdtal
– Kinderen kunnen schattend rekenen in geldcontexten.
 
Taal / spelling
We maken gebruik van de taalmethode “Taal actief”.
Ieder hoofdstuk begint met een verhaal, waaraan direct de woordenschat wordt gekoppeld. De andere lessen zijn op het gebied van taal verkennen (het ontleden van zinnen), schrijven en spreken/luisteren.
Bij spelling maken we onderscheid in categoriewoorden en werkwoordspelling. Iedere week wordt er een nieuwe spellingcategorie behandeld. Na 12 spellinglessen volgt er een woordendictee. Aan de hand van deze resultaten zijn er herhalingslessen op niveau. Na deze herhalingslessen volgt een zinnendictee.
 
Technisch lezen
We werken met de technisch leesmethode “Estafette”. Er wordt gewerkt in niveaugroepen. Daarnaast lezen de kinderen elke dag in hun vrij leesboek. Ook wordt er veel in tweetallen gelezen om het leestempo te bevorderen.
 
Schrijven
Voor schrijven gebruiken we de methode “Pennenstreken”. Er is aandacht voor een goede zithouding, papierligging en penhantering. We besteden aandacht aan temposchrijven, hoofdletters herhalen, letterverbindingen en liniatuur zonder hulplijnen.
 
Begrijpend lezen
Bij begrijpend lezen werken we met de methode “Nieuwsbegrip”. Hierbij wordt er met teksten uit de actualiteit gewerkt. De kinderen werken in drietallen op niveau aan de basisles. De extra Nieuwsbegrip XL les maken de kinderen individueel op de computer. Naast de methode Nieuwsbegrip maken we ook gebruik van ander oefenmateriaal.
 
Studievaardigheden
“Blits’’ is onze methode voor studievaardigheden. Hierbij leren de kinderen om bijvoorbeeld de hoofdgedachte uit een tekst te halen, een grafiek te lezen of kaarten te interpreteren.
 
Zaakvakken
Aardrijkskunde(Wijzer door de wereld): Hier gaan we het hebben over Nederland, weer en klimaat, middelen van bestaan en landschappen. De topografie gaat ook over Nederland.
 
Geschiedenis (Wijzer door de tijd): Hier behandelen we onder andere volgende onderwerpen:
-Prehistorie
-Romeinen
-Middeleeuwen
-Jagers en boeren
 
Natuur & Techniek (Wijzer Natuur en techniek): Hier komen diverse onderwerpen aan bod en worden regelmatig proefjes gedaan. We maken ook gebruik van leskisten.
 
Verkeer(Wijzer door het verkeer): Voorbeelden van onderwerpen:
– voorrang
– veilig fietsen
– weer en verkeer
– borden en tekens
verkeer en vervoer

N.B. Op dit moment werken wij nog met bovenstaande methodes. Wij zijn ons aan het oriënteren op een nieuwe methode.
 
Creativiteit
Er is wekelijks aandacht voor muziek, drama, dans, tekenen en/of handvaardigheid. Voor muziek werken we sinds vorig schooljaar met 123zing.nl. Als kinderen het leuk vinden, kunnen zij een inlogcode krijgen om thuis de liedjes te luisteren.
 
Gym
DEr is twee keer per week gym, op dinsdag van de eigen leerkracht en op vrijdag van de vakleerkracht.Alle kinderen moeten die dag hun gymspullen meenemen en een handdoek en washand om zichzelf op te frissen. Wanneer er een blessure is, waardoor er niet gegymd kan worden, worden we daar graag d.m.v. een briefje of mailtje van op de hoogte gebracht. Is een kind zijn/haar gymspullen vergeten, dan kan hij/zij uit veiligheidsoverwegingen niet gymmen.
 
Catechese
We gebruiken de methode ‘Houvast op school’, er worden verhalen voorgelezen uit de bijbel en Pastor Hedwig komt een aantal keer per jaar de lessen verzorgen. Daarnaast gaan we twee keer per jaar naar de kerk.
Tevens krijgen de kinderen dit schooljaar een rondleiding in de kerk.
 
Spreekbeurt
In groep 6 houden de kinderen een spreekbeurt. Een briefje met steekwoorden (praatplaat) is toegestaan. Zie “spreekbeurt infoblad”. Deze is als bijlage toegevoegd. Wilt u uw kind de presentatie in Google Presentaties laten maken? Als de spreekbeurt klaar is, kan uw kind de spreekbeurt mailen naar boogaard@kbsfranciscus.nl.
 
Boekbespreking
Dit jaar heeft groep 6 een boekbespreking. De kinderen krijgen een voorbereidingsblad mee naar huis om in te vullen, na het lezen van een zelfgekozen boek. Tijdens de boekbespreking gebruikt het kind dit blad en leest een stukje voor uit het boek.
Op de de bijgevoegde lijst kunt u zien wanneer uw kind aan de beurt is.

Huiswerk
Voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) krijgen de kinderen samenvattingen en topokaarten mee om thuis te oefenen. De kinderen krijgen dit een week voor de toets in een mapje mee naar huis.Het mapje gaat op de dag van de toets weer mee naar school.
Dit jaar heeft groep 6 een boekenkring. Op de planning staan de kinderen ingepland. De kinderen krijgen een voorbereidingsblad mee naar huis om in te vullen, na het lezen van een zelfgekozen boek. Tijdens de boekbespreking gebruikt het kind dit blad en leest een stukje voor uit het boek.
Maakwerk: De kinderen krijgen na de kerstvakantie 1 keer per 2 weken huiswerk mee. Dit is meestal een werkblad rekenen of spelling. De kinderen krijgen een week de tijd om dit te maken en in te leveren.
 
Klassendienst
Samen zijn we verantwoordelijk om de klas netjes te houden. Daarom heeft ieder kind een taak. Na een week wordt er gewisseld van taak. De taken zijn bijvoorbeeld: vegen, kast netjes houden, boeken uitdelen, etc.
 
Weektaak
Iedere week wordt er gewerkt aan een weektaak. Hierbij leren de kinderen met name hun werk te plannen. Tevens krijgen ze de gelegenheid om extra te oefenen en/of zichzelf te verrijken bij de verschillende vakgebieden.
 
Eigen spullen
De kinderen mogen geen onnodige spullen of speelgoed van huis meenemen (allerlei gummen, balpennen, poppetjes etc).
De kinderen hebben 1 etui/vulpen van school. Als deze kapot is, moet het kind een eigen (lege) etui of vulpen van thuis meenemen of kan het kind een nieuwe etui/vulpen kopen bij de leerkracht.
Het is niet de bedoeling dat leerlingen met een mobiele telefoon naar school komen. Wanneer een leerling daar een goede reden voor heeft, worden wij daar graag van op de hoogte gebracht. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor verlies/ diefstal.
 
Gesprekken met de leerkracht
Gedurende dit schooljaar zijn er gespreksavonden waarvoor u zich kunt inschrijven.
Mocht er iets aan de hand zijn wat niet kan wachten, dan zijn wij altijd bereid om een gesprek na school in te plannen. U kunt hiervoor even langslopen na school of een mail sturen.
 
Snappet
De kinderen van groep 6 werken dit jaar met Snappet. Dit is een tablet waarop ze de opdrachten van taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen maken. Het voordeel is dat de kinderen al snel op hun eigen niveau kunnen werken en dat de leerkracht en de kinderen direct inzicht krijgen in de resultaten en de vorderingen.
 
Thuis inloggen
We werken op onze school met Cloudwise en gebruiken alle producten van Google, zoals Google Docs, Google Presentaties, Google Formulieren. Alle kinderen hebben een eigen school e-mailadres dat eindigt op @kbsfranciscus.nl. De kinderen hebben zelf een eigen wachtwoord ingesteld. Dit is niet bekend bij de leerkracht. Ook thuis kunnen de kinderen inloggen via https://cloudwise-portal.appspot.comof ‘inloggen Cloudwise’ ingeven in de zoekbalk van Google.
 
Parro
Om vlot met ouders te kunnen communiceren maken we gebruik van Parro. We sturen bijvoorbeeld foto’s van activiteiten via de app door. Ook berichten kunnen snel door worden gegeven. U wordt uitgenodigd aan het begin van het jaar om hier aan deel te nemen.
 
 
 

Juf Kerry   (maandag, dinsdag, woensdag)
beld@kbsfranciscus.nl

Juf Mieke  (donderdag en vrijdag)
boogaard@kbsfranciscus.nl