Informatie groep 6-7

Schooljaar 2020-2021

juf Kerry en juf Mieke

 

Onderstaand treft u praktische informatie aan over groep 6-7.

Informatie over de verschillende vakken, over het huiswerk, de gymlessen, spreekbeurten etc. We hopen u hiermee een voldoende beeld te geven van hetgeen u en uw kind dit jaar kunnen verwachten.
 
Start van de dag
De school gaat om 8.20 uur open. Wij ontvangen de leerlingen bij de klas. De kinderen pakken bij binnenkomst een werkje uit hun la en gaan lezen of iets afmaken. Soms staat er een startopdracht op het bord.
 
Kanjertraining
Bij de “Kanjertraining” maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Elke week hebben we kanjerlessen waarin we opdrachten maken en oefeningen doen. Met de kinderen maken we klassenafspraken.

3-Stappenplan
Op school hanteren wij het 3-stappenplan bij herhaald ongewenst gedrag.
Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij het kind ècht ziet, hoort en begrijpt. De leerkracht gaat uit van het positieve en vertrouwt erop dat het kind juist het goede wil zoeken voor zichzelf èn voor anderen. De poster van de Kanjertraining met de smileys is hierbij belangrijk. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij onmacht en onwil uit elkaar kan houden.
Toch kan het gebeuren dat een kind ongewenst gedrag blijft vertonen. Er zal dan eerst een time-out in de klas worden aangeboden. Indien dit niet helpt, dan gaat de leerkracht over op het 3-stappenplan.

Uitvoering van het 3-stappenplan:

Stap 1​
Je houdt je niet aan de regels (Bewustwording):
Ik/wij heb(ben) er last van dat…
Concreet benoemen: Dit is wat je doet en dat is het (negatieve) gevolg (voor anderen)-> bijv. ‘Je stoort andere kinderen, daardoor kunnen ze niet rustig doorwerken.’ ‘Heb je dat zelf in de gaten? En is het wat je wil?’
▪ Bij NEE: fijn! Dat willen wij hier op school ook niet
Kun je er zelf mee stoppen?
→ ja: kind laat gewenste gedrag zien
→ nee: welke hulp heb je nodig zodat het gaat lukken?
▪ Bij JA (is het wat je wilt?): vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan.

Stap 2​
Je gaat toch door met ongewenste gedrag van stap 1 (Herhaling van stap 1):
Ik/ wij hebben last van je.

Heb je dat zelf in de gaten?

Je weet nu wat er van je verwacht wordt.

Wil je er nu mee stoppen? ​JA : kind laat gewenste gedrag zien.
NEE: vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan.

Stap 3
Verwijdering uit de groep:
Het kind krijgt werk mee en werkt verder in een andere, van tevoren afgesproken, twee jaar hogere of lagere groep en ouders worden ingelicht.

Rekenen
We rekenen met de methode “Pluspunt”. Deze methode werkt met verschillende niveaus, waarbij dezelfde lesstof wordt behandeld. Als de kinderen het rekenwerk klaar hebben, gaan ze verder met extra rekenwerk op niveau. Belangrijke doelen dit jaar zijn:
Meten, tijd en geld
Automatiseren van tafels en optellingen onder de 100.
Breuken
Delen
Tabellen en grafieken
Cijferen (onder elkaar)
Kinderen kunnen tellen met sprongen van 100 en 1000 en kunnen bij een gegeven getal het dichtstbijzijnde tiental, honderdtal en duizendtal aangeven
Kinderen kunnen getallen t/m 10 000 op de getallenlijn plaatsen en getallen op volgorde van grootte ordenen.
Kinderen kunnen getallen afronden op een nabijgelegen tiental of honderdtal
Kinderen kunnen schattend rekenen in geldcontexten.

Taal / spelling
We maken gebruik van de taalmethode “Taal actief”.
Ieder hoofdstuk begint met een verhaal, waaraan direct de woordenschat wordt gekoppeld. De andere lessen zijn op het gebied van taal verkennen (het ontleden van zinnen), schrijven en spreken/luisteren.

Bij spelling maken we onderscheid in categoriewoorden en werkwoordspelling. Iedere week wordt er een nieuwe spellingcategorie behandeld. Na 12 spellinglessen volgt er een woordendictee. Aan de hand van deze resultaten zijn er herhalingslessen op niveau. Na deze herhalingslessen volgt een zinnendictee.

Technisch lezen
We werken met de technisch leesmethode “Estafette”. Er wordt gewerkt in niveaugroepen. Daarnaast lezen de kinderen elke dag in hun vrij leesboek.

Schrijven
Voor schrijven gebruiken we de methode “Pennenstreken”. Er is aandacht voor een goede zithouding, papierligging en penhantering. We besteden aandacht aan temposchrijven, hoofdletters herhalen, letterverbindingen en liniatuur zonder hulplijnen.

Begrijpend lezen
Bij begrijpend lezen werken we met de methode “Nieuwsbegrip”. Hierbij wordt er met teksten uit de actualiteit gewerkt. De kinderen werken in twee- of drietallen op niveau aan de basisles. De extra Nieuwsbegrip XL les maken de kinderen individueel op de computer. Naast de methode Nieuwsbegrip maken we ook gebruik van ander oefenmateriaal.

Studievaardigheden
“Blits’’ is onze methode voor studievaardigheden. Hierbij leren de kinderen om bijvoorbeeld de hoofdgedachte uit een tekst te halen, een grafiek te lezen of kaarten te interpreteren.

Zaakvakken
Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur:
We gaan dit jaar werken met een nieuwe methode “Blink”.
Bij aardrijkskunde leren de kinderen de topografie van Europa.

Verkeer: (Wijzer door het verkeer)
Voorbeelden van onderwerpen:
voorrang
veilig fietsen
weer en verkeer
borden en tekens
verkeer en vervoer

Creativiteit
Er is wekelijks aandacht voor muziek, drama, dans, tekenen en/of handvaardigheid.
Voor muziek werken we met 123zing.nl. Als kinderen het leuk vinden, kunnen zij een inlogcode krijgen om thuis de liedjes te luisteren.

Gym
Er is twee keer per week gym, op dinsdag en op vrijdag van de vakleerkracht. Alle kinderen moeten die dag hun gymspullen meenemen en een handdoek en washand om zichzelf op te frissen. Wanneer er een blessure is, waardoor er niet gegymd kan worden, worden we daar graag d.m.v. een briefje of mailtje van op de hoogte gebracht. Is een kind zijn/haar gymspullen vergeten, dan kan hij/zij uit veiligheidsoverwegingen niet gymmen.

Catechese
We gebruiken de methode ‘Houvast op school’, er worden verhalen voorgelezen uit de bijbel. Daarnaast gaan we twee keer per jaar naar de kerk.

Spreekbeurt
In groep 6 houden de kinderen een spreekbeurt. Een briefje met steekwoorden (praatplaat) is toegestaan. De kinderen krijgen een infoblad mee naar huis waarop staat beschreven hoe je een spreekbeurt voorbereidt. Wilt u uw kind de presentatie in Google Presentaties laten maken? Als de spreekbeurt klaar is, kan uw kind de spreekbeurt mailen naar boogaard@kbsfranciscus.nl
Op de de bijgevoegde lijst kunt u zien wanneer uw kind aan de beurt is.

Huiswer
Voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) krijgen de kinderen samenvattingen en topokaarten mee om thuis te oefenen. De kinderen krijgen dit een week voor de toets mee naar huis.

Maakwerk
De kinderen krijgen na de kerstvakantie 1 keer per 2 weken huiswerk mee. Dit is meestal een werkblad rekenen of spelling. De kinderen krijgen een week de tijd om dit te maken en in te leveren.

Klassendienst
Samen zijn we verantwoordelijk om de klas netjes te houden. Daarom heeft ieder kind een taak. Na een week wordt er gewisseld van taak. De taken zijn bijvoorbeeld: vegen, kast netjes houden, boeken uitdelen, etc.

Verjaardag vieren
We vieren de verjaardagen uiteraard ook in de klas. Graag zien we een voorverpakte traktatie. De leerlingen gaan niet de klassen rond, dus een traktatie voor de leerkrachten is niet nodig.

Weektaak
Iedere week wordt er gewerkt aan een weektaak. Hierbij leren de kinderen met name hun werk te plannen. Tevens krijgen ze de gelegenheid om extra te oefenen en/of zichzelf te verrijken bij de verschillende vakgebieden.

Eigen spullen
De kinderen mogen geen onnodige spullen of speelgoed van huis meenemen (allerlei gummen, balpennen, poppetjes etc).
De kinderen hebben 1 etui/vulpen van school. Als deze kapot is, moet het kind een eigen (lege) etui of vulpen van thuis meenemen of kan het kind een nieuwe etui/vulpen kopen bij de administratie.
Het is niet de bedoeling dat leerlingen met een mobiele telefoon naar school komen. Wanneer een leerling daar een goede reden voor heeft, worden wij daar graag van op de hoogte gebracht. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor verlies/ diefstal.

Gesprekken met de leerkracht
Gedurende dit schooljaar zijn er gespreksavonden waarvoor u zich kunt inschrijven.
Mocht er iets aan de hand zijn wat niet kan wachten, dan zijn wij altijd bereid om een gesprek na school in te plannen. U kunt hiervoor even langslopen na school of een mail sturen.

Snappet
De kinderen van groep 6 werken dit jaar met Snappet. Dit is een tablet waarop ze de opdrachten van taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen maken. Het voordeel is dat de kinderen al snel op hun eigen niveau kunnen werken en dat de leerkracht en de kinderen direct inzicht krijgen in de resultaten en de vorderingen.

Parro
Om vlot met ouders te kunnen communiceren maken we gebruik van Parro. We sturen bijvoorbeeld foto’s van activiteiten via de app door. Ook berichten kunnen snel door worden gegeven.

Juf Kerry (maandag, dinsdag, woensdag)
beld@kbsfranciscus.nl
Juf Mieke (donderdag en vrijdag)
boogaard@kbsfranciscus.nl

Informatie Groep 7
Schooljaar 2020-2021

Onderstaand treft u praktische informatie aan over groep 7.
Informatie over de verschillende vakken, over het huiswerk, de gymlessen, spreekbeurten etc. We hopen u hiermee een voldoende beeld te geven van hetgeen u en uw kind dit jaar kunnen verwachten.

Start van de dag
De school gaat om 8.20 uur open. Wij ontvangen de kinderen bij de klas. Bij binnenkomst staat er een startactiviteit op het bord. De kinderen gaan deze opdracht doen/maken.

Rekenen
We rekenen met de methode “Pluspunt”. Deze methode werkt met verschillende niveaus, waarbij dezelfde lesstof wordt behandeld. Als de kinderen het rekenwerk af hebben, gaan ze verder met extra rekenwerk op niveau. We rekenen dit jaar met grote getallen, gaan verder met cijferen (onder elkaar rekenen), de breuken en deelsommen. Ook de procenten worden voor het eerst aangeboden. Verder besteden we veel tijd aan de onderdelen meten, tijd en geld.

Taal / spelling
We maken gebruik van de taalmethode “Taal actief”.
Ieder hoofdstuk begint met een verhaal, waaraan direct een woordenschatles wordt gekoppeld. De andere lessen zijn op het gebied van taal verkennen (het ontleden van zinnen), schrijven en spreken/luisteren.

Bij spelling maken we onderscheid in categoriewoorden en werkwoordspelling.
Iedere week wordt er een nieuwe spellingcategorie behandeld. Na de instructie volgt een oefendictee. Aan de hand van de uitslag van dit dictee worden de vervolgopdrachten voor de tweede les bepaald.
Iedere week worden ook 2 lessen werkwoordspelling aangeboden. We beginnen in de tegenwoordige tijd en later wordt dat uitgebreid naar de verleden tijd. Na 12 spellinglessen volgt er een woordendictee. Aan de hand van deze resultaten zijn er herhalingslessen op niveau. Na deze herhalingslessen volgt een zinnendictee.

Begrijpend lezen
Bij begrijpend lezen werken we met de methode “Nieuwsbegrip”. Hierbij wordt er met teksten uit de actualiteit gewerkt. De kinderen werken in twee- of drietallen op niveau. Naast de methode maken we ook gebruik van ander oefenmateriaal.

Studievaardigheden
“Blits’’ is onze methode voor studievaardigheden. Hierbij leren de kinderen om bijvoorbeeld de hoofdgedachte uit een tekst te halen, een grafiek te lezen of kaarten te interpreteren.

Zaakvakken
Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur:
We gaan dit jaar werken met een nieuwe methode “Blink”.
Bij aardrijkskunde leren de kinderen de topografie van Europa.

Verkeer: (Wijzer door het verkeer)
In groep 7 doen we mee met het landelijk theoretisch verkeersexamen. Dat is meestal in april. Het praktijkexamen volgt rond mei
Na elk hoofdstuk maken de kinderen een toets.

Engels
Bij Engels werken we met de methode “Take it Easy”. De lessen worden vooral in het Engels aangeboden en er wordt veel interactief met het digitale schoolbord gewerkt. De kinderen krijgen per unit (hoofdstuk) een woordenlijst mee voor een woordentoets. Daarnaast krijgen ze van elke unit een toets. Er zijn 6 hoofdstukken.

Creativiteit
Er is wekelijks aandacht voor muziek, drama, tekenen en/of handvaardigheid.

Gym
Er is twee keer per week gym, op dinsdag en op vrijdag van de vakleerkracht. Alle kinderen moeten die dag hun gymspullen meenemen en een handdoek en washand om zichzelf op te frissen. Wanneer er een blessure is, waardoor er niet gegymd kan worden, worden we daar graag d.m.v. een briefje of mailtje van op de hoogte gebracht. Is een kind zijn/haar gymspullen vergeten, dan kan hij/zij uit veiligheidsoverwegingen niet gymmen.

Catechese
We gebruiken de methode ‘Houvast op school’, er worden verhalen voorgelezen uit de bijbel. Daarnaast gaan we twee keer per jaar naar de kerk.

Sociaal emotionele ontwikkeling
Bij de “Kanjertraining” maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Elke week hebben we kanjerlessen waarin we opdrachten maken en oefeningen doen. Met de kinderen maken we klassenafspraken.

3-Stappenplan
Op school hanteren wij het 3-stappenplan bij herhaald ongewenst gedrag.
Van de leerkracht wordt verwacht dat hij het kind ècht ziet, hoort en begrijpt. De leerkracht gaat uit van het positieve en vertrouwt erop dat het kind juist het goede wil zoeken voor zichzelf en voor anderen. De poster van de Kanjertraining met de smileys is hierbij belangrijk. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij onmacht en onwil uit elkaar kan houden.
Toch kan het gebeuren dat een kind ongewenst gedrag blijft vertonen. Er zal dan eerst een time-out in de klas worden aangeboden. Indien dit niet helpt, dan gaat de leerkracht over op het 3-stappenplan.

Uitvoering van het 3-stappenplan:
Stap 1​
Je houdt je niet aan de regels (Bewustwording):
Ik/wij heb(ben) er last van dat…
Concreet benoemen: Dit is wat je doet en dat is het (negatieve) gevolg (voor anderen)-> bijv. ‘Je stoort andere kinderen, daardoor kunnen ze niet rustig doorwerken.’ ‘Heb je dat zelf in de gaten? En is het wat je wil?’
▪ Bij NEE: fijn! Dat willen wij hier op school ook niet
Kun je er zelf mee stoppen?
→ ja: kind laat gewenste gedrag zien
→ nee: welke hulp heb je nodig zodat het gaat lukken?
▪ Bij JA (is het wat je wilt?): vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan.

Stap 2
Je gaat toch door met ongewenste gedrag van stap 1 (Herhaling van stap 1):
Ik/ wij hebben last van je.

Heb je dat zelf in de gaten?

Je weet nu wat er van je verwacht wordt.

Wil je er nu mee stoppen? ​JA : kind laat gewenste gedrag zien.
NEE: vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan.

Stap 3
Verwijdering uit de groep:
Het kind krijgt werk mee en werkt verder in een andere, van tevoren afgesproken, twee jaar hogere groep (onder in de roedel) en ouders worden ingelicht.

Spreekbeurt
In groep 7 houden de kinderen een spreekbeurt. Een briefje met steekwoorden (praatplaat) is toegestaan. De kinderen krijgen een infoblad mee naar huis waarop staat beschreven hoe je een spreekbeurt voorbereidt. Wilt u uw kind de presentatie in Google Presentaties laten maken? Als de spreekbeurt klaar is, kan uw kind de spreekbeurt mailen naar beld@kbsfranciscus.nl
Op de de bijgevoegde lijst kunt u zien wanneer uw kind aan de beurt is.

Verjaardag vieren
We vieren de verjaardagen uiteraard ook in de klas. Graag zien we een voorverpakte traktatie. De leerlingen gaan niet de klassen rond, dus een traktatie voor de leerkrachten is niet nodig.

Werk niet af
Wanneer kinderen hun werk van de dag niet af hebben, blijven ze na schooltijd maximaal 15 minuten in de klas om dit af te maken

Huiswerk
Maakwerk:
De kinderen krijgen één keer per week huiswerk mee. Dit huiswerk is gedifferentieerd. Er wordt extra werk voor rekenen, spelling, woordenschat of algemeen meegegeven. De hele klas maakt ook iedere week thuis een les van Nieuwsbegrip XL op de computer. Hebben ze geen computer tot hun beschikking thuis dan horen we dat graag. We zoeken dan samen met uw kind naar een oplossing.

Leerwerk:
Maximaal één keer per week een leervak. Dat kan zijn het leren van topografie, het leren van Engelse woordjes of het leren voor een zaakvak. Voor het leren van de zaakvakken krijgen de kinderen een kopie van de samenvatting van het hoofdstuk mee naar huis en het werkboek. Als een kind door ziekte een toets niet kan maken dan haalt hij de toets in op de eerstvolgende dag dat hij/zij weer op school is.

Geen maakwerk gedaan?
Heeft uw kind het huiswerk niet bij zich, dan moet het de dag erna alsnog ingeleverd worden. Als een kind 3 keer het huiswerk is vergeten dan brengen we u hiervan via de mail op de hoogte.

Snappet
De kinderen van groep 7 werken ook dit jaar met Snappet. Dit is een tablet waarop ze de opdrachten van taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen maken. Het voordeel is dat de kinderen al snel op hun eigen niveau kunnen werken en dat de leerkracht en de kinderen direct inzicht krijgen in de resultaten en de vorderingen.

Thuis inloggen
We werken op onze school met Cloudwise en gebruiken alle producten van Google, zoals Google Docs, Google Presentaties, Google Formulieren. Alle kinderen hebben een eigen school e-mailadres dat eindigt op @kbsfranciscus.nl. De kinderen hebben zelf een eigen wachtwoord ingesteld. Dit is niet bekend bij de leerkracht. Ook thuis kunnen de kinderen inloggen via https://cloudwise-portal.appspot.com of ‘inloggen Cloudwise’ ingeven in de zoekbalk van Google.

Agenda
Het is handig als de kinderen een agenda hebben om te leren hun huiswerk op te schrijven en te plannen.

Weektaak
Iedere week wordt er gewerkt aan een weektaak. Hierbij leren de kinderen met name hun werk te plannen. Tevens krijgen ze de gelegenheid om extra te oefenen en/of zichzelf te verrijken bij de verschillende vakgebieden.

Mobiele telefoon
Het is niet de bedoeling dat leerlingen met een mobiele telefoon naar school komen. Wanneer een leerling daar een goede reden voor heeft, worden wij daar graag van op de hoogte gebracht. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor verlies/ diefstal.

Eigen spullen
De kinderen mogen geen onnodige spullen of speelgoed van huis meenemen (allerlei gummen, balpennen, gelpennen, poppetjes etc).
De kinderen hebben 1 etui/vulpen van school. Als deze kapot is, moet het kind een eigen (lege) etui of vulpen van thuis meenemen of kan het kind een nieuwe etui/vulpen kopen bij de leerkracht.
Wel vinden we het fijn als kinderen eigen oortjes hebben om op de chromebook te werken.

Klassendienst
Samen zijn we verantwoordelijk om de klas netjes te houden. Daarom heeft ieder kind een taak. Na een week wordt er gewisseld van taak. De taken zijn bijvoorbeeld: vegen, kast netjes houden, boeken uitdelen, etc.

Gesprekken met de leerkracht
Gedurende dit schooljaar zijn er gespreksavonden waarvoor u zich kunt inschrijven.
Mocht er iets aan de hand zijn wat niet kan wachten, dan zijn wij altijd bereid om een gesprek na school in te plannen. U kunt hiervoor even langslopen na school of een mail sturen.

Parro
Om vlot met ouders te kunnen communiceren maken we gebruik van Parro. We sturen bijvoorbeeld foto’s van activiteiten via de app door. Ook berichten kunnen snel door worden gegeven.

Juf Kerry (maandag, dinsdag en woensdag)
beld@kbsfranciscus.nl
Juf Mieke (donderdag en vrijdag)
boogaard@kbsfranciscus.nl