Informatie groep 5

Schooljaar 2020-2021

meester Jeroen

 
Start van de dag
De school gaat om 8.20 uur open. Wij ontvangen de kinderen bij de klas. De kinderen pakken bij binnenkomst in de klas gelijk de snappet en starten deze op, daarna kijken ze op het bord wat zij moeten doen als startopdracht.
 
Kanjertraining
Bij de “Kanjertraining” maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Elke week hebben we Kanjerlessen waarin we opdrachten maken en oefeningen doen. Met de kinderen maken we klassenafspraken.

Het 3-stappenplan
Op school hanteren we bij herhaaldelijk ongewenst gedrag het drie stappenplan. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij het kind ècht ziet, hoort en begrijpt. De leerkracht gaat uit van het positieve en vertrouwt erop dat het kind juist het goede wil zoeken voor zichzelf en voor anderen. De poster van de Kanjertraining met de smileys is hierbij belangrijk. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij onmacht en onwil uit elkaar kan houden.
Toch kan het gebeuren dat een kind ongewenst gedrag blijft vertonen. Er zal dan eerst een time-out in de klas worden aangeboden. Indien dit niet helpt, dan gaat de leerkracht over op het 3-stappenplan.

Uitvoering drie stappenplan
Stap 1
Je houdt je niet aan de regels (Bewustwording):
Ik/wij heb(ben) er last van dat…
Concreet benoemen: Dit is wat je doet en dat is het (negatieve) gevolg (voor anderen)-> bijv. ‘Je stoort andere kinderen, daardoor kunnen ze niet rustig doorwerken.’ ‘Heb je dat zelf in de gaten? En is het wat je wil?’
▪ Bij NEE: fijn! Dat willen wij hier op school ook niet
Kun je er zelf mee stoppen?
→ ja: kind laat gewenste gedrag zien
→ nee: welke hulp heb je nodig zodat het gaat lukken?
▪ Bij JA (is het wat je wilt?): vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan Informatie groep 5 2020-2021

Stap 2
Je gaat toch door met ongewenste gedrag van stap 1 (Herhaling van stap 1):
Ik/ wij hebben last van je.
Heb je dat zelf in de gaten?
Je weet nu wat er van je verwacht wordt.
Wil je er nu mee stoppen? JA : kind laat gewenste gedrag zien.
NEE: vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan.
Stap 3
Verwijdering uit de groep:
Het kind krijgt werk mee en werkt verder in een andere, van tevoren afgesproken, twee jaar hogere groep (onder in de roedel). En ouders worden ingelicht.

Rekenen
We rekenen met de methode Pluspunt. Deze methode werkt met 3 niveaus, waarbij dezelfde lesstof wordt behandeld. Als de kinderen het rekenwerk af hebben, gaan ze verder met extra rekenwerk op niveau. We rekenen dit jaar met meten, tijd en geld, automatiseren van tafels, delen (ook met rest), tabellen en grafieken en cijferen (eind groep 5). Belangrijke doelen:
● Kinderen kunnen doortellen en terugtellen t/m 1000
● Kinderen kunnen aangeven tussen welke honderdtallen een gegeven getal hoort
● Kinderen kunnen getallen samenstellen met honderdtallen, tientallen en eenheden in een geldcontext
● Kinderen kunnen getallen tot 1000 splitsen in honderdtallen, tientallen en eenheden
● Kinderen kunnen aangeven welk van de vier getallen het dichtst bij een gegeven getal t/m 1000 ligt
● Ook de procenten worden voor het eerst aangeboden. Verder besteden we veel tijd aan de onderdelen meten, tijd en geld.

Taal / spelling
We maken gebruik van de taalmethode Taal Actief. Ieder hoofdstuk begint met een verhaal, waaraan direct een woordenschatles wordt gekoppeld. De andere lessen zijn op het gebied van taal verkennen (het benoemen van woordsoorten), schrijven en spreken/luisteren.
Iedere week wordt er een nieuwe spellingcategorie behandeld. Na de instructie volgt een oefendictee. Aan de hand van de uitslag van dit dictee worden de vervolgopdrachten voor de tweede les bepaald. Na 12 spellinglessen volgt er een woordendictee. Aan de hand van deze resultaten zijn er herhalingslessen op niveau. Na deze herhalingslessen volgt een zinnendictee.

Technisch lezen
We werken twee keer per week met de methode Estafette. Er wordt gewerkt met niveaugroepen. Via Snappet lezen we verschillende tekstsoorten. Daarnaast lezen de kinderen elke dag in hun eigen leesboek. Ook wordt er veel in tweetallen gelezen om het tempo te bevorderen.

Begrijpend lezen
Bij begrijpend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Hierbij wordt er met teksten uit de actualiteit gewerkt. De kinderen werken in drie/ tweetallen op niveau aan de basisles. De nieuwsbegrip XL les maken de kinderen individueel op de computer. Naast de methode nieuwsbegrip maken we ook gebruik van ander oefenmateriaal.
Schrijven
Voor schrijven gebruiken we de methode Pennenstreken. Er is aandacht voor het schrijven met een goede zithouding, papierligging en penhantering. Onderwerpen die we behandelen zijn: Hoofdletters herhalen, temposchrijven en letterverbindingen.

Zaakvakken
We starten dit schooljaar met een nieuwe methode. De methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek heet Blink Wereld. In groep 5 hebben we het vooral over de eigen omgeving en Nederland.

Thuis inloggen
We werken op onze school met Cloudwise en gebruiken alle producten van Google, zoals Google Docs, Google Presentaties, Google Formulieren. Alle kinderen hebben een eigen school e-mailadres dat eindigt op @kbsfranciscus.nl. De kinderen hebben zelf een eigen wachtwoord ingesteld. Dit is niet bekend bij de leerkracht. Ook thuis kunnen de kinderen inloggen via https://cloudwise-portal.appspot.com of ‘inloggen Cloudwise’ ingeven in de zoekbalk van Google.

Creativiteit
Er is wekelijks aandacht voor muziek, drama, tekenen en handvaardigheid.

Snappet
De kinderen werken dit jaar met Snappet. Dit is een tablet waarop ze de opdrachten van taal, rekenen en spelling maken. Het voordeel is dat de kinderen al snel op hun eigen niveau kunnen werken en dat de leerkracht en de kinderen direct inzicht krijgen in de resultaten en vorderingen.

Catechese
Dit schooljaar oriënteren wij ons op een nieuwe catechese lesmethode. Daarnaast gaan we een paar keer per jaar naar de kerk.

Gym
De groepen 5 hebben twee keer per week gym op donderdag van de eigen leerkracht en op vrijdag van de vakleerkracht. Alle kinderen moeten die dag hun gymspullen meenemen. Wanneer er een blessure is, waardoor er niet gegymd kan worden, worden we daar graag d.m.v. een briefje of Parro van op de hoogte gebracht. Is een kind zijn/haar gymspullen vergeten dan kan hij/zij uit veiligheidsoverwegingen niet mee gymmen.

Spreekbeurt
In groep 5 houden de kinderen een spreekbeurt. We starten hiermee na de herfstvakantie. Een briefje met steekwoorden (praatplaat) is toegestaan. Zie stappenplan “spreekbeurt infoblad” voor meer informatie. Wilt u uw kind de presentatie in Google Presentaties laten maken? Als de spreekbeurt klaar is, kan uw kind de spreekbeurt delen met de eigen leerkracht.

Huiswerk
Voor de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur) krijgen de kinderen samenvattingen en topokaarten mee om thuis te oefenen. De kinderen krijgen dit leerwerk een week voor de toets mee naar huis. Het leerwerk gaat op de dag van de toets weer mee naar school.

ICP
Op school is een intern contactpersoon Babette Philips. Voor de kinderen heet zij de ‘luisterjuf’. Elke ouder of elk kind kan een beroep op de ICP doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waarover u of waarover uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie durft te praten of wil praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. Eventuele vervolgstappen worden met u of met uw kind besproken.

Klassendienst
Vanaf dit schooljaar is er geen klassendienst meer na schooltijd. Alle kinderen krijgen een taak voor een bepaalde periode. Op deze manier zorgen we er voor het eind van de schooldag voor dat de klas netjes is.
Weektaak
Iedere week wordt er gewerkt aan een weektaak. Hierbij leren de kinderen met name hun werk te plannen. Tevens krijgen ze de gelegenheid om extra te oefenen en/of zichzelf te verrijken bij de verschillende vakgebieden.

Parro
Regelmatig zet de leerkracht berichten op Parro om u gemakkelijker op de hoogte te kunnen houden over bijvoorbeeld activiteiten en feestdagen. Wilt u iets meedelen of vragen dan kunt u ons dus bereiken via de mail of Parro.

Eigen spullen
Kinderen nemen geen onnodige spullen of speelgoed mee van huis (gummen, balpennen, poppetjes etc.). De kinderen hebben een etui van school gekregen maar ze mogen ook een etui van thuis meenemen. Ze bewaren dus maar 1 etui in hun laatje.
Het is niet de bedoeling dat leerlingen met een mobiele telefoon of smartwatch naar school komen. Wanneer een leerling daar een goede reden voor heeft, worden wij daar graag van op de hoogte gebracht. Wij als school nemen geen verantwoordelijkheid voor verlies/diefstal.

Contact leerkracht
Gedurende dit schooljaar zijn er gespreksavonden waarvoor u zich kunt inschrijven. Jullie kunnen ons ook altijd aanspreken of een berichtje sturen wanneer er iets aan de hand is of wanneer u vragen heeft.
Het liefst na schooltijd, omdat we voor en tijdens schooltijd alle tijd en aandacht aan de kinderen wil schenken. Mocht dit niet uitkomen dan zijn wij ook te bereiken via de mail en kunnen wij een gesprek na schooltijd plannen.

Leerkrachten
5A Jeroen Versluis (maandag t/m vrijdag)
versluis@kbsfranciscus.nl
5B Muriel Kok (maandag en dinsdag)
mkok@kbsfranciscus.nl
5B Co van den Beld (woensdag t/m vrijdag)
covandenbeld@kbsfranciscus.nl