Informatie groep 4-5

Schooljaar 2018-2019

meester Jeroen

 

Groep 4

Start van de dag
De school gaat om 8.20 uur open. Wij ontvangen de kinderen bij de klas. Bij binnenkomst staat er een startactiviteit op het bord. De kinderen gaan deze opdracht doen/maken./span>
 
Kanjertraining
Bij de “Kanjertraining” maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Elke week hebben we kanjerlessen waarin we opdrachten maken en oefeningen doen. In groep 3 wordt er gewerkt aan de hand van het boek “Max en de vogel”.
Verspreid over het jaar worden er kernbrieven meegegeven, zodat jullie thuis op de hoogte zijn van de onderwerpen die tijdens de kanjerlessen behandeld worden.
Onze kanjerafspraken zijn:
– we vertrouwen elkaar
– we helpen elkaar
– we werken samen
– we hebben plezier
– we doen mee
 
3-Stappenplan
Op school hanteren wij het 3-stappenplan bij herhaald ongewenst gedrag. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij het kind ècht ziet, hoort en begrijpt. De leerkracht gaat uit van het positieve en vertrouwt erop dat het kind juist het goede wil zoeken voor zichzelf en voor anderen. De poster van de Kanjertraining met de smileys is hierbij belangrijk. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij onmacht en onwil uit elkaar kan houden.Toch kan het gebeuren dat een kind ongewenst gedrag blijft vertonen. Er zal dan eerst een time-out in de klas worden aangeboden. Indien dit niet helpt, dan gaat de leerkracht over op het 3-stappenplan.
 
Uitvoering van het 3-stappenplan:
Je houdt je niet aan de regels (Bewustwording): Ik/wij heb(ben) er last van dat…
Concreet benoemen: Dit is wat je doet en dat is het (negatieve) gevolg (voor anderen)-> bijv. ‘Je stoort andere kinderen, daardoor kunnen ze niet rustig doorwerken.’
‘Heb je dat zelf in de gaten? En is het wat je wil?’

Bij NEE: fijn! Dat willen wij hier op school ook niet.
Kun je er zelf mee stoppen?

Ja: kind laat gewenste gedrag zien

Nee: welke hulp heb je nodig zodat het gaat lukken?

Bij JA (is het wat je wilt?): vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan. Stap 2​
Je gaat toch door met ongewenste gedrag van stap 1 (Herhaling van stap 1):
Ik/ wij hebben last van je. 
Heb je dat zelf in de gaten?
Je weet nu wat er van je verwacht wordt.
Wil je er nu mee stoppen? ​
JA : kind laat gewenste gedrag zien.
NEE: vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan. Stap 3 ​
Verwijdering uit de groep:
Het kind krijgt werk mee en werkt verder in een andere, van tevoren afgesproken, groep en ouders worden ingelicht.
 
Rekenen:
Elke dag wordt er minimaal een uur gerekend. Met de methode Pluspunt werken we in 3 niveaus, zodat een ieder op zijn niveau mee kan doen. De kinderen werken het hele schooljaar in een werkboek en maken daarnaast na ieder blok een toets in het toetsboek. Daarnaast maken de kinderen regelmatig tempotoetsen en nemen we in januari de CITO M4 en juni de CITO E4 af.

De volgende onderdelen komen dit schooljaar aan bod:

– Getallenlijn t/m 100
– Tellen en terugtellen t/m 1000
– Bewerkingen (+/-) t/m 100
– Automatiseren sommen  tot 10, sommen tot 20 en sommen over het tiental
– Aanbieden tafels en automatiseren tafels van 2, 5 en 10. Start met tafel van 3 en 4.
– Klokkijken (alle analoge tijden) en introductie digitale tijden.
 
Taal:
We werken met de methode Taal Actief. De methode heeft een eenvoudige structuur. De kinderen zijn elke dag minimaal 45 minuten met taal bezig. Per jaar bestaat de methode uit 8 thema’s van 20 lessen. In deze 20 lessen wordt afwisselend aandacht besteed aan woordenschat, schrijven, taalbeschouwing en luisteren en spreken. Na ieder thema volgt een toets en wordt bekeken of er kinderen in aanmerking komen om bij het volgende thema in het Plusboek te werken, wat meer uitdaging biedt.
Dit jaar komen o.a. het alfabet, samenstellingen, zelfstandig naamwoorden, lidwoorden en het langer en korter maken van zinnen aan bod.
 
Spelling:
Voor spelling gebruiken we ook de methode Taal Actief. Bij ieder thema worden een aantal spellingafspraken aangeboden en ingeoefend. Iedere nieuwe afspraak wordt gevolgd door een instapdictee. Aan de hand hiervan kunnen we zien wat de kinderen al beheersen en waar ze nog moeite mee hebben. De les na het aanbieden van een nieuwe afspraak is een zelfstandige les: de kinderen werken op niveau aan de opdrachten die passen bij de aangeboden afspraak. Aan het eind van ieder thema volgt een woordendictee en een week later een zinnendictee. We werken met spelling met drie niveaus. De kinderen die nog moeite hebben met de aangeboden spellingstof, oefenen extra met de leerkracht om dit eigen te maken.
De volgende afspraken worden onder andere aangeboden: beer, tent, nacht, lach, bank.
In januari en juni wordt de CITO spelling afgenomen.
 
Lezen:
Na het aanvankelijk lezen (groep 3) volgt de fase van het voortgezet technisch lezen in groep 4. Het accent ligt dan op de automatisering van het leesproces. Dus het leestempo moet opgevoerd worden. Kinderen hebben instructie en oefening nodig om beter en sneller te lezen. We werken met de methode Estafette. We oefenen zowel op woord- als op tekstniveau. Iedere les beginnen we met samen een tekst te lezen of woorden te flitsen op het bord. We zitten in tweetallen met Estafette. Zo kunnen we bij opdrachten waarbij samen geoefend moet worden, ook met een vast maatje lezen. Ook met lezen werken we met drie niveaus: aanpak 1,2 en 3.
In januari en juni worden de leestoetsen afgenomen: DMT en AVI. Tussentijds worden in oktober en april de lezers getoetst die bij de vorige toets nog niet het gewenste resultaat hebben behaald. Daarnaast blijft het lezen van verhalen en boeken natuurlijk ontzettend belangrijk. Niet alleen op school, maar ook thuis. Door veel te lezen krijgen de kinderen een grotere woordenschat, ze kunnen zich kennis eigen maken, leren zich in anderen verplaatsen en ze kunnen er ontspanning in vinden. Aan het eind van groep 4 is het streven dat de kinderen AVI E4 behalen.
Ook begrijpend lezen komt voor alle kinderen in de loop van het jaar elke week terug d.m.v. een tekst van Nieuwsbegrip. Op dit moment werken alleen de leerlingen met een hoger leesniveau met Nieuwsbegrip. Een item uit het nieuws wordt op verschillende niveaus verwerkt. Hierbij worden verschillende vragen geoefend; samenvatten, verwijswoorden enz. De kinderen gaan later in het schooljaar ook  Nieuwsbegrip op de computer doen. Iedere leerling heeft dan zijn eigen inlogcode en kan de tekst op een andere manier nogmaals verwerken.
 
Schrijven
We werken met de methode Pennenstreken. We beginnen met het herhalen van het verbonden schrift om zo het verbonden schrift extra goed in te oefenen. Daarna zullen de hoofdletters aangeboden worden. Halverwege het schooljaar gaan de kinderen schrijven met vulpen. Eerste alleen in het schrijfschrift en later ook met enkele andere vakken.  
 
Verkeer
Onze methode heet: ‘Wijzer door het verkeer’. De methode leert de kinderen hoe ze veilig buiten kunnen spelen, verstandig kunnen fietsen, zich als voetganger dienen te gedragen en hoe ze verstandig mee kunnen reizen met een begeleider.
 
Wereldoriëntatie
In de methode ‘Wijzer’ komen zowel aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aan bod. Daarnaast krijgen we een paar keer per jaar een leskist van het MEC.
 
Creatieve vakken
De methode ‘Moet je doen’ wordt als bronnenboek gebruikt voor de verschillende vakken.
Tekenen: De kinderen krijgen opdrachten, maar mogen ook vrij tekenen op bepaalde momenten. Dit om hun eigen fantasie te prikkelen.
Handvaardigheid: De aangeboden opdrachten zijn opgebouwd vanuit verschillende technieken en thema’s. Zo wordt er gewerkt met verschillende materialen, zoals klei, verf, papier.
Muziek en Drama: Deze lessen komen wisselend aan bod. Voor muziek wordt de methode ‘123 Zing’ gebruikt.
 
Catechese
We gebruiken de methode ‘Hemel en aarde’. De leskaternen zijn opgebouwd rondom een bepaald thema. Pastor Hedwig komt een aantal keer per jaar de lessen verzorgen. Daarnaast gaan we twee keer per jaar naar de kerk en krijgen de kinderen in groep 4 de mogelijkheid om hun 1e Heilige Communie te doen.
 
Computeronderwijs
De computer wordt gebruikt om spelling en rekenen op te oefenen en later ook Nieuwsbegrip. Daarnaast kunt u thuis ook oefenen op de computer. Via de site van onze school is er oefenmateriaal voor groep 4 te vinden.
 
Bewegingsonderwijs
Elke donderdag hebben we gym van de leerkracht en elke vrijdag van de vakleerkracht. Denk eraan dat uw kind schoenen en gymkleding mee heeft voor de gymlessen en graag de naam op alles zetten.
 
Kanjertraining:
De verhalen gaan over Max. Wat hij mee maakt in de klas spreekt tot de verbeelding van de kinderen. Hierover wordt gesproken, kinderen leren meningen delen en accepteren van elkaar. De rol van de verschillende petten wordt verder uitgediept, door middel van rollenspelen. En we doen verschillende vertrouwensoefeningen.
Aan het begin van het schooljaar hebben we samen de afspraken voor dit schooljaar gemaakt.
 
Zelfstandig werken
Zelfstandig werken is belangrijk om verlengde instructie te kunnen geven aan kinderen die dat nodig hebben en om kinderen die meer aan kunnen op weg te kunnen helpen. We werken met het stoplicht: rood betekent helemaal alleen en stil werken, groen betekent dat je een vraag mag stellen aan iemand in het groepje. Kan niemand je helpen dan leg je je eigen stoplichtkaartje op rood en weet de leerkracht dat diegene hulp nodig heeft.
Drie keer per week staat het werken aan de weektaak op het rooster. We beginnen hier later in het jaar mee. Kinderen werken zelfstandig aan opdrachten, die op de weektaak staan. Zelfstandig werken aan een opdracht kan individueel of samen. Kinderen mogen elkaar helpen, afhankelijk van de situatie en de aard van de opgaven.
 
Interne begeleiding
D.m.v. toetsing krijgen we een duidelijk beeld van de prestaties van uw kind. Deze resultaten worden doorgesproken met de interne begeleider, Elly Poorthuis. Samen bekijken we welk kind extra begeleiding nodig heeft. Dit wordt meegenomen in het groepsplan.
 
Ouderhulp
Zoals ieder jaar hebben we regelmatig hulp van ouders nodig. Bij uitstapjes, hoofdluiscontrole (na elke vakantie wordt bij de kinderen op hoofdluis gecontroleerd) enz. We zullen via Digiduif een oproep doen wanneer we hulp nodig hebben.
 
Verjaardagen
Als uw kind jarig is, mag het op school trakteren. De kinderen van groep 4 mogen in de bovengang en beneden bij groep 7, 7/8 en 8 trakteren. Bij voorkeur een gezonde traktatie!
 
Afwezig
Is uw kind ziek, dan belt u naar school om dit door te geven. De conciërge of administratie zal dit aan de leerkracht doorgeven.
Moet uw kind naar de tandarts/dokter of ander medisch bezoek dan zou het fijn zijn wanneer dit zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland wordt. Als dit niet mogelijk is dan horen wij dat graag via de mail of even na schooltijd.
 
Overige zaken
– Indien nodig vragen we ouders om thuis te oefenen met bijvoorbeeld lezen of rekenen.
– Iedere week zijn er twee leerlingen die klassendienst hebben. Op vrijdag wordt altijd verteld wie er de volgende week klassendienst hebben. De klassendienst duurt maximaal 10 minuten per keer.
– Eten en drinken: dinsdag en donderdag ‘fruitdagen’.
– Vertrouwenspersonen ouders en kinderen: Babette Philips en Elly Poorthuis.
– Kinderen gaan zelf naar boven en de klas in.
– Uitnodigingen verjaardagen graag buiten uitdelen.
– Verlofaanvragen 6 weken vooraf via formulier verkrijgbaar bij de administratie.
– Veranderingen medicijngebruik of veranderingen telefoonnummers waarop ouders te bereiken zijn, graag doorgeven!
 

 

Groep 5

 
Start van de dag
De school gaat om 8.20 uur open. Wij ontvangen de kinderen bij de klas. Bij binnenkomst staat er een startactiviteit op het bord. De kinderen gaan deze opdracht doen/maken.
 
Kanjertraining
Bij de “Kanjertraining” maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Elke week hebben we kanjerlessen waarin we opdrachten maken en oefeningen doen. In groep 3 wordt er gewerkt aan de hand van het boek “Max en de vogel”.
Verspreid over het jaar worden er kernbrieven meegegeven, zodat jullie thuis op de hoogte zijn van de onderwerpen die tijdens de kanjerlessen behandeld worden.
Onze kanjerafspraken zijn:
– we vertrouwen elkaar
– we helpen elkaar
– we werken samen
– we hebben plezier
– we doen mee
 
3-Stappenplan
Op school hanteren wij het 3-stappenplan bij herhaald ongewenst gedrag. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij het kind ècht ziet, hoort en begrijpt. De leerkracht gaat uit van het positieve en vertrouwt erop dat het kind juist het goede wil zoeken voor zichzelf en voor anderen. De poster van de Kanjertraining met de smileys is hierbij belangrijk. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij onmacht en onwil uit elkaar kan houden.Toch kan het gebeuren dat een kind ongewenst gedrag blijft vertonen. Er zal dan eerst een time-out in de klas worden aangeboden. Indien dit niet helpt, dan gaat de leerkracht over op het 3-stappenplan.
 
Uitvoering van het 3-stappenplan:
Je houdt je niet aan de regels (Bewustwording): Ik/wij heb(ben) er last van dat…
Concreet benoemen: Dit is wat je doet en dat is het (negatieve) gevolg (voor anderen)-> bijv. ‘Je stoort andere kinderen, daardoor kunnen ze niet rustig doorwerken.’
‘Heb je dat zelf in de gaten? En is het wat je wil?’

Bij NEE: fijn! Dat willen wij hier op school ook niet.
Kun je er zelf mee stoppen?

Ja: kind laat gewenste gedrag zien

Nee: welke hulp heb je nodig zodat het gaat lukken?

Bij JA (is het wat je wilt?): vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan. Stap 2​
Je gaat toch door met ongewenste gedrag van stap 1 (Herhaling van stap 1):
Ik/ wij hebben last van je. 
Heb je dat zelf in de gaten?
Je weet nu wat er van je verwacht wordt.
Wil je er nu mee stoppen? ​
JA : kind laat gewenste gedrag zien.
NEE: vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan. Stap 3 ​
Verwijdering uit de groep:
Het kind krijgt werk mee en werkt verder in een andere, van tevoren afgesproken, groep en ouders worden ingelicht.
 
Rekenen
We rekenen met de methode “Pluspunt”. Deze methode werkt met 3 niveaus, waarbij dezelfde lesstof wordt behandeld. Als de kinderen het rekenwerk af hebben, gaan ze verder met extra rekenwerk op niveau. We rekenen dit jaar met meten, tijd en geld, automatiseren van tafels, delen (ook met rest), tabellen en grafieken en cijferen (eind groep 5).

Belangrijke doelen:

– Kinderen kunnen doortellen en terugtellen t/m 1000
– Kinderen kunnen aangeven tussen welke honderdtallen een gegeven getal hoort
– Kinderen kunnen getallen samenstellen met honderdtallen, tientallen en eenheden in een geldcontext
– Kinderen kunnen getallen tot 1000 splitsen in honderdtallen, tientallen en eenheden
– Kinderen kunnen aangeven welk van de vier getallen het dichtst bij een gegeven getal t/m 1000 ligt
– Ook de procenten worden voor het eerst aangeboden. Verder besteden we veel tijd aan de onderdelen meten, tijd en geld.
 
Taal / spelling
We maken gebruik van de taalmethode “Taal actief”.
Ieder hoofdstuk begint met een verhaal, waaraan direct een woordenschat les wordt gekoppeld. De andere lessen zijn op het gebied van taal verkennen (het ontleden van zinnen), schrijven en spreken/luisteren.
Bij spelling maken we onderscheid in categorie woorden en werkwoordspelling.
Iedere week wordt er een nieuwe spellingcategorie behandeld. Na de instructie volgt een oefendictee. Aan de hand van de uitslag van dit dictee worden de vervolgopdrachten voor de tweede les bepaald.
Na 12 spellinglessen volgt er een woordendictee. Aan de hand van deze resultaten zijn er herhalingslessen op niveau. Na deze herhalingslessen volgt een zinnendictee.
 
Technisch lezen
We werken drie keer per week met de methode “Estafette”. Er wordt gewerkt met niveaugroepen. Daarnaast lezen de kinderen elke dag in hun eigen leesboek. Ook wordt er veel in tweetallen gelezen om het tempo te bevorderen.
 
Begrijpend lezen
Bij begrijpend lezen werken we met de methode “Nieuwsbegrip”. Hierbij wordt er met teksten uit de actualiteit gewerkt. De kinderen werken in drie/ tweetallen op niveau aan de basisles. De nieuwsbegrip XL les maken de kinderen individueel op de computer. Naast de methode nieuwsbegrip maken we ook gebruik van ander oefenmateriaal.
 
Schrijven
Voor schrijven gebruiken we de methode “pennenstreken”. Er is aandacht voor het schrijven met een goede zithouding, papierligging en penhantering. Onderwerpen die we behandelen zijn: Hoofdletters herhalen, temposchrijven en letterverbindingen.
 
Zaakvakken
Aardrijkskunde: Hier gaan we het hebben over de straat, de wijk en de school. Onderwerpen betrekken zich tot Nederland.
Geschiedenis: Hier behandelen we onder andere over tijdwijzers, je eigen tijd, vroeger, mode, huizen, reizen, nieuws, school en kastelen.
Natuur & Techniek: Hier komen diverse onderwerpen aan bod en worden regelmatig proefjes gedaan. En we maken gebruik van leskisten.
Verkeer: Thema’s die aanbod komen: Voorrang, veilig fietsen, weer en verkeer, borden en tekens, verkeer en vervoer en over ’t spoor.
 
Thuis inloggen
We werken op onze school met Cloudwise en gebruiken alle producten van Google, zoals Google Docs, Google Presentaties, Google Formulieren. Alle kinderen hebben een eigen school e-mailadres dat eindigt op @kbsfranciscus.nl. De kinderen hebben zelf een eigen wachtwoord ingesteld. Dit is niet bekend bij de leerkracht. Ook thuis kunnen de kinderen inloggen via https://cloudwise-portal.appspot.comof ‘inloggen Cloudwise’ ingeven in de zoekbalk van Google.
 
Creativiteit
Er is regelmatig aandacht voor muziek, drama en tekenen en handvaardigheid.
 
Gym
De groepen 5 hebben twee keer per week gym, op dinsdag en op vrijdag van de vakleerkracht. Alle kinderen moeten die dag hun gymspullen meenemen en een handdoek en washand om zichzelf op te frissen. Wanneer er een blessure is, waardoor er niet gegymd kan worden, worden we daar graag d.m.v. een briefje van op de hoogte gebracht. Is een kind zijn/haar gymspullen vergeten dan kan hij/zij uit veiligheidsoverwegingen niet mee gymmen.
 
Catechese
We hanteren de methode “hemel en aarde”, waar we met kinderen praten over allerlei aspecten van het geloof. Voor deze lessen krijgen we iedere periode een nieuw katern, waardoor de lessen actueel zijn. Ook dit jaar zullen er lessen gegeven worden door Pastor Hedwig.
 
Spreekbeurt
In groep 5 (na de herfstvakantie) houden de kinderen een spreekbeurt. Een briefje met steekwoorden (praatplaat) is toegestaan. Zie stappenplan “spreekbeurt infoblad” voor meer informatie. Deze wordt aan het begin van het schooljaar gestuurd.  
 
Huiswerk
Leerwerk: Voor de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur) krijgen de kinderen samenvattingen en topokaarten mee om thuis te oefenen. De kinderen krijgen dit een week voor de toets mee in een mapje. Het mapje gaat op de dag van de toets weer mee naar school.
 
ICP
Op school zijn twee interne contactpersonen (ICP) Elly Poorthuis en Babette Philips. Voor de kinderen heten zij de ‘luisterjuffen’. Elke ouder of elk kind kan een beroep op de ICP doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waarover u of waarover uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie durft te praten of wil praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. Eventuele vervolgstappen worden met u of met uw kind besproken.
Klassendienst
Voor het hele jaar zijn kinderen ingepland voor klassendienst. Het duurt ongeveer een kwartier en mocht een kind niet kunnen zorgt het zelf voor vervanging.
 
Weektaak
Iedere week wordt er gewerkt aan een weektaak. Hierbij leren de kinderen met name hun werk te plannen. Tevens krijgen ze de gelegenheid om extra te oefenen en/of zichzelf te verrijken bij de verschillende vakgebieden.
 
Eigen spullen
Kinderen nemen geen onnodige spullen of speelgoed mee van huis (gummen, balpennen, poppetjes etc.). De kinderen hebben een etui van school gekregen maar ze mogen ook daarvoor in de plaats een etui van thuis meenemen. Ze bewaren dus maar 1 etui in hun laatje. Het is niet de bedoeling dat leerlingen met een mobiele telefoon naar school komen. Wanneer een leerling daar een goede reden voor heeft, worden wij daar graag van op de hoogte gebracht. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor verlies/ diefstal.
 
Parro
Vanaf dit schooljaar gebruiken we de Parro app in alle groepen. Regelmatig zetten wij berichten hierop om u gemakkelijker op de hoogte te kunnen houden tijdens bijvoorbeeld activiteiten en feestdagen. Wilt u iets meedelen of vragen dan kunt u ons bereiken via de mail.
 
Contact leerkracht
Gedurende dit schooljaar zijn er gespreksavonden waarvoor u zich kunt inschrijven. Jullie mogen ons altijd aanspreken wanneer er iets is of wanneer u vragen heeft. Het liefst na schooltijd, omdat wij voor en tijdens schooltijd alle tijd en aandacht aan de kinderen wil schenken. Mocht dit niet uitkomen dan zijn wij ook te bereiken via de mail en kunnen wij eventueel een gesprek na schooltijd inplannen.
 
 
Meester Jeroen
Email: versluis@kbsfranciscus.nl