Informatie groep 4b

Schooljaar 2019-2020

juf Anita en juf Mirella

 
Start van de dag
De school gaat om 8.20 uur open. Wij ontvangen de kinderen bij de klas. Bij binnenkomst staat er een startactiviteit op het bord. De kinderen gaan deze opdracht doen/maken.
Tot en met 14 september mogen ouders de kinderen in de klas brengen. Vanaf 17 september mogen de kinderen tot aan de deur gebracht worden, zij lopen dan zelf de klas in en gaan naar hun eigen plekje.
 
Kanjertraining
Bij de “Kanjertraining” maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Elke week hebben we kanjerlessen waarin we opdrachten maken en oefeningen doen. In groep 3 wordt er gewerkt aan de hand van het boek “Max en de vogel”.
Verspreid over het jaar worden er kernbrieven meegegeven, zodat jullie thuis op de hoogte zijn van de onderwerpen die tijdens de kanjerlessen behandeld worden.
Onze kanjerafspraken zijn:
– we vertrouwen elkaar
– we helpen elkaar
– we werken samen
– we hebben plezier
– we doen mee
 
3-Stappenplan
Op school hanteren wij het 3-stappenplan bij herhaald ongewenst gedrag. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij het kind ècht ziet, hoort en begrijpt. De leerkracht gaat uit van het positieve en vertrouwt erop dat het kind juist het goede wil zoeken voor zichzelf en voor anderen. De poster van de Kanjertraining met de smileys is hierbij belangrijk. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij onmacht en onwil uit elkaar kan houden.Toch kan het gebeuren dat een kind ongewenst gedrag blijft vertonen. Er zal dan eerst een time-out in de klas worden aangeboden. Indien dit niet helpt, dan gaat de leerkracht over op het 3-stappenplan.
 
Uitvoering van het 3-stappenplan:
Je houdt je niet aan de regels (Bewustwording): Ik/wij heb(ben) er last van dat…
Concreet benoemen: Dit is wat je doet en dat is het (negatieve) gevolg (voor anderen)-> bijv. ‘Je stoort andere kinderen, daardoor kunnen ze niet rustig doorwerken.’
‘Heb je dat zelf in de gaten? En is het wat je wil?’

Bij NEE: fijn! Dat willen wij hier op school ook niet.
Kun je er zelf mee stoppen?

Ja: kind laat gewenste gedrag zien

Nee: welke hulp heb je nodig zodat het gaat lukken?

Bij JA (is het wat je wilt?): vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan. Stap 2​
Je gaat toch door met ongewenste gedrag van stap 1 (Herhaling van stap 1):
Ik/ wij hebben last van je. 
Heb je dat zelf in de gaten?
Je weet nu wat er van je verwacht wordt.
Wil je er nu mee stoppen? ​
JA : kind laat gewenste gedrag zien.
NEE: vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan. Stap 3 ​
Verwijdering uit de groep:
Het kind krijgt werk mee en werkt verder in een andere, van tevoren afgesproken, groep en ouders worden ingelicht.
 
Rekenen:
Elke dag wordt er minimaal een uur gerekend. Met de methode Pluspunt werken we in 3 niveaus, zodat iedereen op zijn eigen niveau mee kan doen. De kinderen werken het hele schooljaar in een werkboek en maken daarnaast na ieder blok een toets in het toetsboek. Daarnaast nemen we in januari de CITO M3 en in juni de CITO E3 af.
De volgende onderdelen komen dit schooljaar aan bod:
– splitsingen tot en met 20

– getallenlijn tot 50

– hele en halve uren aflezen op een analoge klok
– tijdsduur bepalen
– bedragen samenstellen tot 20 euro
– plattegronden en blokkenbouwsels bij elkaar zoeken en de hoogtegetallen noteren
– eenvoudige verhoudingsopgaven
 
Spelling:
In de klas wordt er geoefend met mkm woorden, zoals bom en buis. Ook worden er woorden geoefend met twee medeklinkers voor- of achteraan (mkmm / mmkm), zoals bron, baars. Ook komen er woorden met sch, schr, ng en nk geoefend.
In januari nemen we de CITO M3 en in juni de CITO E3 af.
 
Lezen:
In groep 3 werken we aan het aanvankelijk lezen. Tot de kerstvakantie wordt er steeds een nieuwe letter aangeboden. Ook wordt er geoefend met het lezen op woord- en zinsniveau. We leren de kinderen om zoemend te lezen. Een woord wordt dus niet in stukjes gehakt, maar aan elkaar gelezen, bijvoorbeeld kiiiiiiiiiiiiimmmmmmmm.
Tijdens het lezen werken we met drie niveaus: zon, maan en ster. Na iedere kern kunnen de niveaugroepen wijzigen.
Aan het begin van iedere kern krijgen de kinderen een informatiebrief mee naar huis, zodat jullie als ouders weten aan welke thema’s en doelen er gewerkt wordt.
Na elke kern wordt er een toets afgenomen, zodat we de ontwikkeling van de kinderen goed kunnen volgen en we kunnen zorgen dat ze op het juiste niveau kunnen werken. In oktober wordt de herfstsignalering afgenomen en in maart/april wordt de lentesignalering afgenomen. In januari en juni worden de leestoetsen DMT en AVI afgenomen. Aan het eind van groep 3 is het streven dat de kinderen AVI E3 beheersen.
 
Schrijven
We werken met de methode Pennenstreken. De methode sluit aan bij de leesmethode. Als er een nieuwe letter is aangeboden, leren de kinderen de bijpassende schrijfletter. We eindigen het schooljaar met het verbonden schrift. De kinderen schrijven de schrijfletters van een woord dan aan elkaar.
 
Verkeer
Onze methode heet: ‘Wijzer door het verkeer’. De methode leert de kinderen hoe ze veilig kunnen oversteken en kunnen fietsen, ook maken de kinderen kennis met verkeersborden en tekens.
 
Wereldoriëntatie
In de methode ‘Wijzer’ komen zowel aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aan bod. Daarnaast krijgen we een paar keer per jaar een leskist van het MEC.
 
Creatieve vakken
De methode ‘Moet je doen’ wordt als bronnenboek gebruikt voor de verschillende vakken.
Tekenen: De kinderen krijgen opdrachten, maar mogen ook vrij tekenen op bepaalde momenten. Dit om hun eigen fantasie te prikkelen.
Handvaardigheid: De aangeboden opdrachten zijn opgebouwd vanuit verschillende technieken en thema’s. Zo wordt er gewerkt met verschillende materialen, zoals klei, verf, papier.
Muziek: Tijdens de muzieklessen wordt er gebruik gemaakt van de methode 1-2-3 zing. De kinderen krijgen een inlogcode mee naar huis, waar de geoefende liedjes te vinden zijn. De kinderen kunnen met de code thuis inloggen.
 
Catechese
We gebruiken de methode ‘Hemel en aarde’. De lenskaternen zijn opgebouwd rondom een bepaald thema. Pastor Hedwig komt een aantal keer per jaar de lessen verzorgen. Daarnaast gaan we twee keer per jaar naar de kerk.
 
Computeronderwijs
De chromebooks worden gebruikt om lezen en rekenen op te oefenen.
 
Bewegingsonderwijs
Elke donderdag hebben we gym van de leerkracht en elke vrijdag van de vakleerkracht. Denk eraan dat uw kind schoenen en gymkleding mee heeft voor de gymlessen en graag de naam op alles zetten. Zorg ervoor dat de schoenen de juiste maat hebben, gymmen met te kleine schoenen is niet prettig. Zonder gymspullen mogen de kinderen helaas niet mee gymmen.
 
Zelfstandig werken
Zelfstandig werken is belangrijk om verlengde instructie te kunnen geven aan kinderen die dat nodig hebben en om kinderen die meer aankunnen op weg te kunnen helpen. We werken met het stoplicht: rood betekent helemaal alleen en stil werken, groen betekent dat je een vraag mag stellen aan iemand in het groepje. Kan niemand je helpen dan leg je je eigen stoplichtkaartje op rood en weet de leerkracht dat diegene hulp nodig heeft.
Vanaf januari staat het werken aan de weektaak op het rooster. Kinderen werken zelfstandig aan opdrachten, die op de weektaak staan. Zelfstandig werken aan een opdracht kan individueel of samen. Kinderen mogen elkaar helpen, afhankelijk van de situatie en de aard van de opgaven.
 
Interne begeleiding
D.m.v. toetsing krijgen we een duidelijk beeld van de prestaties van uw kind. Deze resultaten worden doorgesproken met de interne begeleider, Elly Poorthuis. Samen bekijken we welk kind extra begeleiding nodig heeft. Dit wordt meegenomen in het groepsplan. Dit is een plan waar per vakgebied wordt beschreven wat welke leerling op welk niveau nodig heeft.
 
Intern Contact Persoon
Op school zijn twee interne contactpersonen (ICP) Elly Poorthuis en Babette Philips. Voor de kinderen heten zij de ‘luisterjuffen’. Elke ouder of elk kind kan een beroep op de ICP doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waarover u of waarover uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie durft te praten of wil praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. Eventuele vervolgstappen worden met u of met uw kind besproken.
 
Ouderhulp
Zoals ieder jaar hebben we regelmatig hulp van ouders nodig. Bij uitstapjes, hoofdluiscontrole (na elke vakantie wordt bij de kinderen op hoofdluis gecontroleerd) enz. Na de krokusvakantie wordt er op de woensdagochtenden van 8.30 – 8.45 uur gelezen met ouders. Ook hiervoor zoeken we hulp.
We zullen via Digiduif of Parro een oproep doen wanneer er hulp nodig is.
 
Verjaardagen
Als uw kind jarig is, mag het op school trakteren. Bij voorkeur een gezonde traktatie!
De kinderen van groep 3 mogen de klassen rond in de beneden gang tot aan de klapdeuren. Vanaf groep 3 worden de verjaardagen met de klas gevierd, ouders zijn hierbij dus niet meer aanwezig.
 
Afwezig
Is uw kind ziek, dan belt u naar school om dit door te geven. De conciërge of administratie zal dit aan de leerkracht doorgeven.Moet uw kind naar de tandarts/dokter dan zou het fijn zijn wanneer dit zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland wordt. Als dit niet mogelijk is dan horen wij dat graag via de mail of even na schooltijd.
 
Overige zaken
– Indien nodig vragen we ouders om thuis te oefenen met bijvoorbeeld lezen of rekenen.
– Eten en drinken: dinsdag en donderdag ‘fruitdagen’
– Uitnodigingen verjaardagen graag buiten uitdelen
– Verlofaanvragen 6 weken vooraf via formulier verkrijgbaar bij de administratie.
– Veranderingen medicijngebruik of veranderingen telefoonnummers waarop ouders te bereiken zijn, graag doorgeven!
 
Tot slot:
Als u vragen heeft of iets met ons wilt delen dan bent u altijd van harte welkom na schooltijd en u mag ons ook altijd mailen!
De leerkrachten van de groepen 4
Anita Pauw (pauw@kbsfranciscus.nl) ma+di
Mirella Smids (smids@kbsfranciscus.nl ) woe+don+vrij