Informatie groep 4a

Schooljaar 2019-2020

juf Ivanka

 
Start van de dag
De school gaat om 8.20 uur open. Wij ontvangen de kinderen bij de klas. Bij binnenkomst staat er een startactiviteit op het bord. De kinderen gaan deze opdracht doen/maken.

Kanjertraining
Bij de “Kanjertraining” maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Elke week hebben we kanjerlessen waarin we opdrachten maken en oefeningen doen. Met de kinderen maken we klassenafspraken.

3-Stappenplan
Op school hanteren wij het 3-stappenplan bij herhaald ongewenst gedrag.
Van de leerkracht wordt verwacht dat hij het kind ècht ziet, hoort en begrijpt. De leerkracht gaat uit van het positieve en vertrouwt erop dat het kind juist het goede wil zoeken voor zichzelf èn voor anderen. De poster van de Kanjertraining met de smileys is hierbij belangrijk. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij onmacht en onwil uit elkaar kan houden.
Toch kan het gebeuren dat een kind ongewenst gedrag blijft vertonen. Er zal dan eerst een time-out in de klas worden aangeboden. Indien dit niet helpt, dan gaat de leerkracht over op het 3-stappenplan.

Uitvoering van het 3-stappenplan:

Stap 1​
Je houdt je niet aan de regels (Bewustwording):
Ik/wij heb(ben) er last van dat…
Concreet benoemen: Dit is wat je doet en dat is het (negatieve) gevolg (voor anderen)-> bijv. ‘Je stoort andere kinderen, daardoor kunnen ze niet rustig doorwerken.’ ‘Heb je dat zelf in de gaten? En is het wat je wil?’
▪ Bij NEE: fijn! Dat willen wij hier op school ook niet
Kun je er zelf mee stoppen?
→ ja: kind laat gewenste gedrag zien
→ nee: welke hulp heb je nodig zodat het gaat lukken?
▪ Bij JA (is het wat je wilt?): vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan.

Stap 2​
Je gaat toch door met ongewenste gedrag van stap 1 (Herhaling van stap 1):
Ik/ wij hebben last van je.

Heb je dat zelf in de gaten?

Je weet nu wat er van je verwacht wordt.

Wil je er nu mee stoppen? ​JA : kind laat gewenste gedrag zien.
NEE: vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan.

Stap 3 ​
Verwijdering uit de groep:
Het kind krijgt werk mee en werkt verder in een andere, van tevoren afgesproken, twee jaar hogere groep (onder in de roedel) en ouders worden ingelicht.

Rekenen
Elke dag wordt er minimaal een uur gerekend. Met de methode Pluspunt werken we in 3 niveaus, zodat een ieder op zijn niveau mee kan doen. De kinderen werken het hele schooljaar in een werkboek en maken daarnaast na ieder blok een toets in het toetsboek. Daarnaast maken de kinderen regelmatig tempotoetsen en nemen we in januari de CITO M4 en juni de CITO E4 af.

De volgende onderdelen komen dit schooljaar aan bod:
Getallenlijn t/m 100
Tellen en terugtellen t/m 1000
Bewerkingen (+/-) t/m 100
Automatiseren sommen tot 10, sommen tot 20 en sommen over het tiental
Aanbieden tafels en automatiseren tafels van 2, 5 en 10. Start met tafel van 3 en 4.
Klokkijken (alle analoge tijden) en introductie digitale tijden.

Taal
We werken met de methode Taal Actief. De methode heeft een eenvoudige structuur. De kinderen zijn elke dag minimaal 45 minuten met taal bezig. Per jaar bestaat de methode uit 8 thema’s van 20 lessen. In deze 20 lessen wordt afwisselend aandacht besteed aan woordenschat, schrijven, taalbeschouwing en luisteren en spreken. Na ieder thema volgt een toets en wordt bekeken of er kinderen in aanmerking komen om bij het volgende thema in het Plusboek te werken, wat meer uitdaging biedt.
Dit jaar komen o.a. het alfabet, samenstellingen, zelfstandig naamwoorden, lidwoorden en het langer en korter maken van zinnen aan bod.

Spelling
Voor spelling gebruiken we ook de methode Taal Actief. Bij ieder thema worden een aantal spellingafspraken aangeboden en ingeoefend. Iedere nieuwe afspraak wordt gevolgd door een instapdictee. Aan de hand hiervan kunnen we zien wat de kinderen al beheersen en waar ze nog moeite mee hebben. De les na het aanbieden van een nieuwe afspraak is een zelfstandige les: de kinderen werken op niveau aan de opdrachten die passen bij de aangeboden afspraak. Aan het eind van ieder thema volgt een woordendictee en een week later een zinnendictee. We werken met spelling met drie niveaus. De kinderen die nog moeite hebben met de aangeboden spellingstof, oefenen extra met de leerkracht om dit eigen te maken.
De volgende afspraken worden onder andere aangeboden: tent, klas, nacht, lach, tong, bank. In januari en juni wordt de CITO spelling afgenomen.

Lezen
Na het aanvankelijk lezen (groep 3) volgt de fase van het voortgezet technisch lezen in groep 4. Het accent ligt dan op de automatisering van het leesproces. Dus het leestempo moet opgevoerd worden. Kinderen hebben instructie en oefening nodig om beter en sneller te lezen. We werken met de methode Estafette. We oefenen zowel op woord- als op tekstniveau. Iedere les beginnen we met samen een tekst te lezen of woorden te flitsen op het bord. We zitten in tweetallen met Estafette. Zo kunnen we bij opdrachten waarbij samen geoefend moet worden, ook met een vast maatje lezen. Ook met lezen werken we met drie niveaus: aanpak 1,2 en 3.

In januari en juni worden de leestoetsen afgenomen: DMT en AVI. Tussentijds worden in oktober en april de lezers getoetst die bij de vorige toets nog niet het gewenste resultaat hebben behaald. Daarnaast blijft het lezen van verhalen en boeken natuurlijk ontzettend belangrijk. Niet alleen op school, maar ook thuis. Door veel te lezen krijgen de kinderen een grotere woordenschat, ze kunnen zich kennis eigen maken, leren zich in anderen verplaatsen en ze kunnen er ontspanning in vinden. Aan het eind van groep 4 is het streven dat de kinderen AVI E4 behalen.
Ook begrijpend lezen komt voor alle kinderen in de loop van het jaar elke week terug d.m.v. een tekst van Nieuwsbegrip. Op dit moment werken alleen de leerlingen met een hoger leesniveau met Nieuwsbegrip. Een item uit het nieuws wordt op verschillende niveaus verwerkt. Hierbij worden verschillende vragen geoefend; samenvatten, verwijswoorden enz. De kinderen gaan later in het schooljaar ook Nieuwsbegrip op de computer doen. Iedere leerling heeft dan zijn eigen inlogcode en kan de tekst op een andere manier nogmaals verwerken.

Schrijven
We werken met de methode Pennenstreken. We beginnen met het herhalen van het verbonden schrift om zo het verbonden schrift extra goed in te oefenen. Daarna zullen de hoofdletters aangeboden worden. Halverwege het schooljaar gaan de kinderen schrijven met vulpen. Eerste alleen in het schrijfschrift en later ook met enkele andere vakken.

Verkeer
Onze methode heet: ‘Wijzer door het verkeer’. De methode leert de kinderen hoe ze veilig buiten kunnen spelen, verstandig kunnen fietsen, zich als voetganger dienen te gedragen en hoe ze verstandig mee kunnen reizen met een begeleider.

Wereldoriëntatie
In de methode ‘Wijzer’ komen zowel aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aan bod. Daarnaast krijgen we een paar keer per jaar een leskist van het MEC. Het team is zich op dit moment aan het oriënteren op een nieuwe methode voor wereldoriëntatie.

Creatieve vakken
De methode ‘Moet je doen’ wordt als bronnenboek gebruikt voor de verschillende vakken.
Tekenen: De kinderen krijgen opdrachten, maar mogen ook vrij tekenen op bepaalde momenten. Dit om hun eigen fantasie te prikkelen.
Handvaardigheid: De aangeboden opdrachten zijn opgebouwd vanuit verschillende technieken en thema’s. Zo wordt er gewerkt met verschillende materialen, zoals klei, verf, papier.
Muziek en Drama: Deze lessen komen wisselend aan bod. Voor muziek wordt de methode ‘123 Zing’ gebruikt.

Catechese
We gebruiken de methode ‘Houvast op school’, er worden verhalen voorgelezen uit de bijbel en Pastor Hedwig komt een aantal keer per jaar de lessen verzorgen. Daarnaast gaan we twee keer per jaar naar de kerk en krijgen de kinderen in groep 4 de mogelijkheid om hun 1e Heilige Communie te doen.

Computeronderwijs
De computer wordt gebruikt om spelling en rekenen op te oefenen en later ook Nieuwsbegrip. Daarnaast kunt u thuis ook oefenen op de computer. Via Parro of op de website van school zullen we regelmatig tips geven voor leuke en goede oefensites.

Bewegingsonderwijs
Elke donderdag hebben we gym van de leerkracht en elke vrijdag van de vakleerkracht. Denk eraan dat uw kind schoenen en gymkleding mee heeft voor de gymlessen en graag de naam op alles zetten.

Kanjertraining
De verhalen gaan over Max. Wat hij meemaakt in de klas spreekt tot de verbeelding van de kinderen. Hierover wordt gesproken, kinderen leren meningen delen en accepteren van elkaar. De rol van de verschillende petten wordt verder uitgediept, door middel van rollenspelen. En we doen verschillende vertrouwensoefeningen.
Aan het begin van het schooljaar hebben we samen de afspraken voor dit schooljaar gemaakt.

Zelfstandig werken
Zelfstandig werken is belangrijk om verlengde instructie te kunnen geven aan kinderen die dat nodig hebben en om kinderen die meer aan kunnen op weg te kunnen helpen. We werken met het stoplicht: rood betekent helemaal alleen en stil werken, groen betekent dat je een vraag mag stellen aan iemand in het groepje. Kan niemand je helpen dan leg je je eigen stoplichtkaartje op rood en weet de leerkracht dat diegene hulp nodig heeft.
Drie keer per week staat het werken aan de weektaak op het rooster. We beginnen hier later in het jaar mee. Kinderen werken zelfstandig aan opdrachten, die op de weektaak staan. Zelfstandig werken aan een opdracht kan individueel of samen. Kinderen mogen elkaar helpen, afhankelijk van de situatie en de aard van de opgaven.
Interne begeleiding
D.m.v. toetsing krijgen we een duidelijk beeld van de prestaties van uw kind. Deze resultaten worden doorgesproken met de interne begeleider, Elly Poorthuis. Samen bekijken we welk kind extra begeleiding nodig heeft. Dit wordt meegenomen in het groepsplan.

Klassendienst
Vanaf dit schooljaar is er geen klassendienst meer na schooltijd. Alle kinderen krijgen een taak voor een bepaalde periode. Op deze manier zorgen we er voor het eind van de schooldag voor dat de klas netjes is.

Ouderhulp
Zoals ieder jaar hebben we regelmatig hulp van ouders nodig. Bij uitstapjes, hoofdluiscontrole (na elke vakantie wordt bij de kinderen op hoofdluis gecontroleerd) enz. We zullen via Parro een oproep doen wanneer we hulp nodig hebben.

Verjaardagen
Als uw kind jarig is, mag het op school trakteren. De kinderen van groep 4a mogen in de beneden gang tot de klapdeuren uitdelen. Bij voorkeur een gezonde traktatie!

Afwezig
Is uw kind ziek, dan belt u naar school om dit door te geven. De conciërge of administratie zal dit aan de leerkracht doorgeven.
Moet uw kind naar de tandarts/dokter of ander medisch bezoek dan zou het fijn zijn wanneer dit zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland wordt. Als dit niet mogelijk is dan horen wij dat graag via de mail of even na schooltijd.

Overige zaken
* Indien nodig vragen we ouders om thuis te oefenen met bijvoorbeeld lezen of rekenen.
* Eten en drinken: dinsdag en donderdag ‘fruitdagen’.
* Vertrouwenspersonen ouders en kinderen: Babette Philips en Elly Poorthuis.
* Kinderen gaan zelf de klas in.
* Uitnodigingen verjaardagen graag buiten uitdelen.
* Verlofaanvragen 6 weken vooraf via formulier verkrijgbaar bij de administratie.
* Veranderingen medicijngebruik of veranderingen telefoonnummers waarop ouders te bereiken zijn, graag doorgeven!

Tot slot:
Als u vragen heeft of iets met ons wilt delen dan bent u altijd van harte welkom na schooltijd en u mag ook altijd mailen!

Ivanka Lemaire (lemaire@kbsfranciscus.nl) ma, di, do, vr
Rozemarijn v/d Water (water@kbsfranciscus.nl) woe