Informatie groep 0-1

Schooljaar 2019-2020

juf Els en juf Maartje

 
Onderstaand treft u praktische informatie aan over groep 0-1.
We hopen u hiermee een voldoende beeld te geven van hetgeen u en uw kind dit jaar kunnen verwachten.
 
Aanbod in groep 1 en 2
Het aanbod in de groepen 1 en 2 is gericht op het vergroten van achtergrondkennis, aanleren en ontwikkelen van verschillende vaardigheden (denk aan sociaal emotioneel, motoriek, mondelinge taalvaardigheid, rekenvaardigheden, getalbegrip, etc.). Dit zijn essentiële voorwaarden om tot goed leren te kunnen komen.
In groep 1 en 2 wordt, net als in de rest van de school, gewerkt met het 3-arrangementen model: top-basis-intensief.
We werken aan de hand van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. We hebben doelen ingepland in de thema’s zodat alles aan bod komt in een schooljaar. We gebruiken o.a. de thema’s van de kleuteruniversiteit, de methode Met Sprongen Vooruit, de methode Schatkist en lessen van het CPS.
 
Een dag bij de kleuters…
 
Inloop
We starten de dag met inloop werken in circuitvorm. Dit is van 8.20 uur tot 8.40 uur. In het circuit werken de kinderen uit groep 0 – 1 aan de opdrachtjes in hun eigen kleurgroepje. Elke dag doen de kinderen een ander werkje. Om uw kind te helpen in zijn weg naar zelfstandigheid, is het belangrijk om hem bij de inloop werkjes zo zelfstandig mogelijk aan het werk te laten gaan.
De leerkracht staat bij de deur tot 8.30 uur. Als u mededelingen heeft,
graag opschrijven in het schrift in de gang. De leerkracht gaat altijd om 8.30 uur een activiteit met een groepje doen, het is de bedoeling dat ouders dan de klas hebben verlaten.
 
Kring
Na het inloop werken doen we een kringactiviteit.
Tijdens de lessen in de kring werken we regelmatig met coöperatieve
werkvormen bijvoorbeeld “mix en ruil”.
Er komen verschillende vakgebieden aan bod:

Taal
Taalactiviteiten doen we met behulp van een prentenboek of een voorleesverhaal. Er wordt vaak interactief voorgelezen en gesprekken gevoerd. We leren kinderen vertellen, zowel in de grote als in de kleine kring en in tweetallen.
Fonemisch bewustzijn, dit is voorbereiding op het leren lezen. In groep 1 leren de kinderen kritisch luisteren, woorden in zinnen onderscheiden, woorden in klankgroepen verdelen en rijmen.
Schooltelevisie: koekeloere wordt elke week gekeken.

Voorbereidend rekenen
We zijn elke week bezig met tellen en getalbegrip en met de onderdelen van meten en meetkunde.
We gebruiken hiervoor de methodes CPS, Met Sprongen Vooruit, Schatkist en rekenprentenboeken.

Muziek
We gebruiken de methode 123zing. We leren en zingen liedjes, we doen ritme oefeningen met handen en instrumenten, we bewegen op muziek in de ruimte en we doen muziek en bewegen uit de methode Krullenbol (voorbereidend schrijven).

Sociaal emotionele ontwikkeling
De kinderen krijgen Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn opgeleid tot kanjertrainer. Aan de hand van verhalen en oefeningen worden de kinderen bewust gemaakt van hun eigen gedrag.

Catechese
We gebruiken de methode ‘Houvast op school’, er worden verhalen voorgelezen uit de bijbel en Pastor Hedwig komt een aantal keer per jaar de lessen verzorgen. Daarnaast gaan we twee keer per jaar naar de kerk.

Werkles/ spelen
De kinderen kiezen werk op het arbeid naar keuze bord met hun symbooltje. Ze kiezen voor werken in een hoek of aan een tafel. De kinderen krijgen tijdens de werkles veel keuzemogelijkheden, bijv. bouwhoek, huishoek,zand en watertafel, kleien, treinbaan, tekenen, constructie, verfbord, en nog veel meer. Zo wordt hun betrokkenheid groter en doen ze ervaring op met veel verschillende ontwikkelingsgebieden.
De kinderen krijgen ook opdrachten van de leerkracht. We bieden de kinderen in de loop van het jaar teken- en knutsel technieken aan. Kinderen gaan ook samen werkjes doen om beter te leren samenwerken.
Tijdens de werkles neemt de leerkracht regelmatig een groepje kinderen mee in de kleine kring. We leren de kinderen zelfstandig werken. Op het digibord staat een timer klaar zodat de kinderen kunnen zien hoe lang ze de leerkracht niet mogen storen en er brandt een lampje (maan) in de klas.
In de groepen 1 en 2 wordt vanaf de herfstvakantie gewerkt met een weektaak. In groep 1 krijgen de kinderen om de week één opdracht. Op een formulier dat op de kast hangt vullen de kinderen na het maken van hun opdracht in of zij het leuk of niet leuk vonden door een smiley in te kleuren met de kleur van die dag.

Eten en drinken
Tussen 10.00 uur en 10.30 uur eten we een tussendoortje. Geef niet te veel mee en geen snoep. Dinsdag en donderdag zijn groente- of fruit-dagen. Op de beker en het bakje graag een naam.

Bewegingsonderwijs
Dit kan gymnastiek zijn of buitenspel. De kinderen hebben elke dag beweging. Bij mooi weer gaan we buiten spelen, bij minder mooi weer gaan we naar de gymzaal. Daar doen we tik- en zangspelletjes, bewegen op muziek, gymmen op groot materiaal en gym met klein materiaal zoals ballen, pittenzakken, hoepels. De kinderen hebben gymkleren en gymschoenen in hun gymtas.
Op maandag nemen de kinderen hun gymtas mee naar school en op vrijdag weer mee naar huis om de kleren te wassen. Graag de naam van het kind in de gymschoenen en niet te groot kopen.

Pauze
De kinderen eten met een pedagogisch medewerkster. De leerkracht heeft dan pauze. De kinderen eten aan hun eigen tafel. Eten en drinken graag in een tas de bakken onder de tafel van het tussendoortje.

Middag
In de middag hebben we weer een werkles, een kringactiviteit, buitenspel en we sluiten nog even af met een spelletje.

Einde dag
Om 14.30 uur loopt de leerkracht met de kinderen naar buiten.
In het nieuwe schooljaar willen wij de kleuters bij het afscheid nemen ook graag een hand geven. Dit willen we doen zodat we goed kunnen kijken of elk kind met de juiste ouder mee gaat. We willen u dan ook echt vragen om bij de juiste boom, aan de kant van het hek te gaan staan zodat de leerkrachten een goed overzicht hebben. De kinderen komen naar jullie toe wanneer de juf ze een hand heeft gegeven. Ouders van groep 1 van juf Maartje en juf Els staat bij de boom met de groene rand. Het is belangrijk dat dit ook wordt doorgegeven aan oppas/opa’s en oma’s.
Ouders wachten bij de boom tot ze hun kind hebben meegekregen van de leerkracht. De leerkracht stuurt elk kind pas weg als zij de persoon zien die de leerling komt halen. Mocht u zien dat uw kind naar u toe komt zonder de leerkracht een hand te geven, wilt u uw kind dan terug sturen naar de leerkracht. Op deze manier leren de kinderen hoe het moet. Leerkrachten kunnen pas met ouders in gesprek als alle kinderen zijn opgehaald.

Leerlingvolgsysteem
Wij werken hier op school met een leerlingvolgsysteem. We volgen de kinderen door ze te observeren. Dit registreren we in een groepsplan en in de leerlijnen van ParnaSsys. Zo kunnen wij zien hoe een kind zich ontwikkelt.
Tijdens de 10-minuten-gesprekken bespreken we hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt.
De kinderen van groep 1 krijgen aan het eind van het schooljaar een rapport/ verslag waarin de ontwikkeling van uw kind wordt weergegeven.

Ouders in de school
17 oktober is er een kijkavond. De ouders komen dan samen met hun kind naar school om te kijken wat de kinderen allemaal gemaakt hebben over het thema van de kinderboekenweek.
Startgesprekken voor alle ouders in de week van 9 september. Dit zijn omgekeerde oudergesprekken. Ouders vertellen dan over hun kind.
Dit jaar hebben we in februari de voortgangsgesprekken. Hiervoor worden alle ouders uitgenodigd om over de voortgang van hun kind te praten. Daarnaast zijn er nog 3 gespreksavonden (10 minuten gesprekken) verdeeld over het jaar. Hierop kunt u zelf intekenen als u iets wil bespreken. De leerkrachten kunnen ook ouders uitnodigen.
Woensdag 12 februari hebben wij een showtime. De kinderen maken dan samen met de leerkrachten een voorstelling. Deze showtime voor de kleuters duurt ongeveer een half uurtje en is in de speelzaal. Zet dit alvast in uw agenda.
We hebben altijd veel hulp van ouders nodig. Leerkrachten vragen hulp via de mail of parro. We zoeken nu al 2 ouders die onze verjaardag willen regelen, 2 ouders die de mappen willen vullen voor de vakantie en een aantal ouders die in de week na elke vakantie in de klas van hun kind de kinderen willen controleren op hoofdluis.
Enkele keren per jaar is er een spelletjesochtend. Dan doen de kleuters samen met ouders gezelschapspelletjes tijden het werkmoment. Oproep voor hulp komt via Parro en via een briefje op de rode deur. Dit schooljaar zijn de spelletjesochtenden op 11 oktober en 18 maart.

Dingen die verder nog handig zijn om te weten
* Maartje werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Els werkt op donderdag en vrijdag. U kunt ons bereiken via Parro of via de mail; steenbrink@kbsfranciscus.nl en lange@kbsfranciscus.nl. Wij vinden het fijn als u beide leerkrachten mailt, zodat wij beide op de hoogte zijn. Dit geldt ook voor Parro.
* Op school lezen we veel voor. Het is heel belangrijk dat kleuters ook thuis dagelijks worden voorgelezen. Dit stimuleert de taalontwikkeling, de luisterhouding en de concentratie. Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek.
* De school heeft een website; www.kbsfranciscus.nl.
* We verzoeken u om bezoeken aan huisarts, tandarts, fysio, ortho, enz. bij voorkeur na schooltijd te plannen.
* Mededelingen over de groep en oproep voor hulp worden via Parro . Een oproep voor hulp hangt meestal ook op de deur van de klas.
* Iets te vragen? Kom altijd even langs en blijf nooit met iets lopen.