Informatie groep 1-2a

Schooljaar 2020-2021

juf Anne-Marie en juf Noëlle

Onderstaand treft u praktische informatie aan over groep 1-2.

We hopen u hiermee een voldoende beeld te geven van hetgeen u en uw kind dit jaar kunnen verwachten.

Aanbod in groep 1 en 2
Het aanbod in de groepen 1 en 2 is gericht op het vergroten van achtergrondkennis, aanleren en ontwikkelen van verschillende vaardigheden (denk aan sociaal emotioneel, motoriek, mondelinge taalvaardigheid, rekenvaardigheden, getalbegrip, etc.). Dit zijn essentiële voorwaarden om tot goed leren te kunnen komen.
In groep 1 en 2 wordt, net als in de rest van de school, gewerkt met het 3-arrangementen model: top-basis-intensief.

We werken aan de hand van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. We hebben doelen ingepland in de thema’s zodat alles aan bod komt in een schooljaar. We gebruiken o.a. de methode Schatkist, thema’s van de Kleuteruniversiteit en lessen van het CPS.

Een dag bij de kleuters…

Inloop
We starten de dag met inloop werken in circuitvorm. Dit is van 8.20 tot 8.40. Tijdens het circuit zitten de kinderen in andere groepjes dan de kleurengroepjes. Elke dag doen de kinderen een ander werkje. Om uw kind te helpen in zijn weg naar zelfstandigheid, is het belangrijk om hem bij de inloop werkjes zo zelfstandig mogelijk aan het werk te laten gaan.
De leerkracht staat bij de deur tot 8.30 uur. Als u mededelingen heeft, graag opschrijven in de kalender naast de deur. De leerkracht gaat altijd om 8.30 uur een activiteit met een groepje doen, het is de bedoeling dat ouders dan de klas hebben verlaten.

Kring
Na het inloop werken doen we een kringactiviteit.
Tijdens de lessen in de kring werken we vaak met coöperatieve werkvormen, bijvoorbeeld “mix en ruil”.
Er komen verschillende vakgebieden aan bod:

Taal
Taalactiviteiten naar aanleiding van een prentenboek of een voorleesverhaal. Er wordt vaak interactief voorgelezen en er worden gesprekken gevoerd. We leren kinderen vertellen. Eerst met behulp van een vertel knuffel. Later ook in gesprekken in tweetallen en in kleine groepjes.
Fonemisch bewustzijn, dit is een voorbereiding op het leren lezen. In groep 1 leren de kinderen kritisch luisteren, woorden in zinnen onderscheiden, woorden in klankgroepen verdelen en rijmen. Met groep 2 gaan we verder met rijmen, daarna klanken isoleren (begin, midden en eindklank) en woorden in klanken uitspreken (analyse/ synthese). Het is belangrijk dat klanken fonemisch uitgesproken worden (bijv. d= du), ook thuis.
Lettermuur, elke week bieden we een andere letter aan. Kinderen mogen iets van huis meenemen wat begint met de letter die aan bod is. De kinderen leren geen lezen maar maken kennis met letters. We spreken de klanken fonemisch uit.
Schooltelevisie: er wordt elke week gekeken naar een educatief programma passend bij het thema.

Voorbereidend rekenen
Bijv. tellen tot 20, getalsymbolen, de buren van, + en – situaties, splitsen, ervaringen opdoen met onderwerpen als gewicht, tijd, inhoud, geld. We gebruiken hiervoor de methodes CPS, Met Sprongen Vooruit en Schatkist of rekenprentenboeken.

Muziek
We gebruiken de methode 123zing. We leren en zingen liedjes, we doen ritme oefeningen met handen en instrumenten, we bewegen op muziek in de ruimte en we doen schrijfdans.

Sociaal emotionele ontwikkeling
De kinderen krijgen Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn opgeleid tot Kanjertrainer. Aan de hand van verhalen en oefeningen worden de kinderen bewust gemaakt van hun eigen gedrag.

Catechese
Er worden verhalen voorgelezen uit de bijbel en Pastor Hedwig verzorgt een aantal lessen op school. Daarnaast gaan we twee keer per jaar naar de kerk, met Kerst en met Pasen.

Werkles/ spelen:
De kinderen kiezen werk op het arbeid naar keuze bord met hun symbooltje. Ze kiezen voor werken in een hoek of aan tafel. De kinderen krijgen tijdens de werkles veel keuzemogelijkheden, bijv. bouwhoek, huishoek, kleien, treinbaan, tekenen, constructie, verfbord, en nog veel meer. Zo wordt hun betrokkenheid groter en doen ze ervaring op met veel verschillende ontwikkelingsgebieden.
De kinderen krijgen ook opdrachten van de leerkracht. We bieden de kinderen in de loop van het jaar teken- en knutsel technieken aan.
Hierbij krijgen oudste kleuters moeilijkere werkjes die hen voorbereiden op groep 3. Deze werkjes zijn intensiever dan in groep 1, vragen meer inzet en hebben ook tot doel de concentratie en werkhouding te laten groeien. Van oudste kleuters verwachten wij dat ze zelfstandiger aan een opdracht kunnen werken. Kinderen gaan ook samen werkjes doen om beter te leren samenwerken.
Tijdens de werkles neemt de leerkracht regelmatig een groepje kinderen mee in de kleine kring. We leren de kinderen zelfstandig werken. De leerkracht heeft een opvallende ketting om en de kinderen mogen de leerkracht dan even niet storen.
In de groepen 1 en 2 wordt vanaf de herfstvakantie gewerkt met een weektaak. We werken met groepjes in een roulatiesysteem. Een keer in de drie weken is elk kind aan de beurt. In groep 1 krijgen de kinderen één opdracht, in groep 2 krijgen de kinderen een formulier met drie werkjes die binnen de week af moeten. De kinderen reflecteren of ze het werkje leuk vonden of niet, of het gelukt is om het af te krijgen en waarom dit wel of niet gelukt is.

Eten en drinken
Tussen 10.00 uur en 10.30 uur eten we een tussendoortje. Geef niet te veel mee en geen snoep. Dinsdag en donderdag zijn groente- of fruit-dagen (gruitdagen). Bekers en bakjes graag voorzien van een naam.

Bewegingsonderwijs
Dit kan gymnastiek zijn of buitenspel. De kinderen hebben elke dag beweging. Bij mooi weer gaan we buiten spelen, bij minder mooi weer gaan we naar de gymzaal. Daar doen we tik- en zangspelletjes, bewegen op muziek, gymmen op groot materiaal en gym met klein materiaal zoals ballen, pittenzakken, hoepels.
Op maandag nemen de kinderen hun gymtas mee naar school en soms op vrijdag weer mee naar huis om te wassen. Het is fijn als de naam in de gymschoenen staat en als de schoenen passend zijn. Let er dus op dat de schoenen niet te klein zijn, maar ook niet te groot.

Pauze
De kinderen eten met een pedagogisch medewerkster. De leerkracht heeft dan pauze. De kinderen eten aan hun eigen tafel. Eten en drinken graag in een tas aan de kapstok.

Middag
In de middag hebben we weer een werkles, een kringactiviteit, buitenspel en we sluiten nog even af met een spelletje.

Einde dag
Om 14.30 uur loopt de leerkracht met de kinderen naar buiten.
Ook dit schooljaar willen wij de kleuters bij het afscheid nemen ook graag een hand geven. Dit willen we doen zodat we goed kunnen kijken of elk kind met de juiste ouder mee gaat. We willen u dan ook echt vragen om bij de juiste boom, aan de kant van het hek te gaan staan zodat de leerkrachten een goed overzicht hebben. De kinderen komen naar jullie toe wanneer de juf ze een hand heeft gegeven. Ouders van groep 1 van juf Maartje en juf Eveline staan bij de boom met de groene rand, groep 1-2a van juf Anne-Marie en juf Noëlle bij het klimrek en groep 1-2b van juf Babette en juf Leonie bij de boom met de rode rand. Het is belangrijk dat dit ook wordt doorgegeven aan oppas/opa’s en oma’s.
Ouders wachten bij de boom tot ze hun kind hebben meegekregen van de leerkracht. De leerkracht stuurt elk kind pas weg als zij de persoon zien die de leerling komt halen. Mocht u zien dat uw kind naar u toe komt zonder de leerkracht een hand te geven, wilt u uw kind dan terug sturen naar de leerkracht. Op deze manier leren de kinderen hoe het moet. Leerkrachten kunnen pas met ouders in gesprek als alle kinderen zijn opgehaald.

Leerlingvolgsysteem
Wij werken hier op school met een leerlingvolgsysteem. We volgen de kinderen door ze te observeren. Dit registreren we in een groepsplan en in de leerlijnen van ParnaSsys. Zo kunnen wij zien hoe een kind zich ontwikkelt.
Tijdens de 10-minuten-gesprekken bespreken we hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt.
De kinderen krijgen aan het eind van het schooljaar een rapport waarin de ontwikkeling van uw kind wordt weergegeven.

Ouders in de school:
Startgesprekken voor alle ouders in een van de eerste weken. Dit zijn omgekeerde oudergesprekken. Ouders vertellen dan over hun kind. Ouders schrijven zichzelf in via Parro.
Dit jaar hebben we in februari de voortgangsgesprekken. Hiervoor worden alle ouders uitgenodigd om over de voortgang van hun kind te praten. Daarnaast zijn er nog 3 gespreksavonden (10 minuten gesprekken) verdeeld over het jaar. Hierop kunt u zelf intekenen als u iets wil bespreken. De leerkrachten kunnen ook ouders uitnodigen.
Vrijdag 13 november hebben wij een showtime. De kinderen maken dan samen met de leerkrachten een voorstelling. Deze showtime voor de kleuters duurt ongeveer een half uurtje en is in de speelzaal. Zet dit alvast in uw agenda.
We hebben altijd veel hulp van ouders nodig. Leerkrachten vragen meestal hulp via Parro.
Enkele keren per jaar is er een spelletjesochtend. Dan doen de kleuters samen met ouders gezelschapspelletjes tijdens het werkmoment.
De verjaardag van de kinderen wordt om 8.45 u gevierd. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn,op dit moment is dat helaas niet mogelijk in verband met Covid-19. Uitdelen gebeurt om 10 uur. In verband met Corona moeten de traktaties voorverpakt zijn. Wij verzoeken u vriendelijk iets gezonds en niet te veel uit de delen en om geen uitnodigingen voor feestjes in de klas uit te delen.

Dingen die verder nog handig zijn om te weten:

Anne-Marie werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Noëlle werkt op woensdag. U kunt ons bereiken via de mail; camu@kbsfranciscus.nl en aalten@kbsfranciscus.nl. Ook zijn we natuurlijk via Parro te bereiken.
Op school lezen we veel voor. Het is heel belangrijk dat kleuters ook thuis dagelijks worden voorgelezen. Dit stimuleert de taalontwikkeling, de luisterhouding en de concentratie. Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek.
De school heeft een website; www.kbsfranciscus.nl.
We verzoeken u om bezoeken aan huisarts, tandarts, fysiotherepeut, logopedie, enz. bij voorkeur na schooltijd te plannen.
Mededelingen over de groep en oproep voor hulp worden via Parro gedaan. Een oproep voor hulp hangt meestal ook op de deur van de klas.
Iets te vragen? Kom altijd even langs en blijf nooit met iets lopen.