Informatie groep 3a

Schooljaar 2019-2020

juf Tamara en juf Noëlle

 
Hieronder vindt u beknopt wat er allemaal in groep 3 gaat gebeuren.

Start van de dag
De school gaat om 8.20 uur open. Als school vinden wij het belangrijk dat er bij binnenkomst aandacht is voor de kinderen. De leerkracht verwelkomt de kinderen, waarbij ieder kind wordt gezien en even aandacht krijgt. Bij binnenkomst staat er een startactiviteit op het bord of er ligt een circuit-opdracht klaar in het groepje waar de kinderen mee kunnen beginnen.
We willen u als ouder vragen de ruimte te geven aan de kinderen en alleen indien het echt noodzakelijk is de leerkracht aan te spreken bij de deur.
Belangrijke opmerkingen of mededelingen kunnen via de mail doorgegeven worden. Na schooltijd kunt u als ouder natuurlijk altijd langskomen om de leerkracht aan te spreken of een afspraak te maken voor een gesprek na schooltijd.
Tot en met maandag 16 september mogen ouders de kinderen in de klas brengen. Vanaf dinsdag 17 september mogen de kinderen tot aan de deur gebracht worden, zij lopen dan zelf de klas in en gaan naar hun eigen plekje.

Kanjertraining
Bij de “Kanjertraining” maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Elke week hebben we kanjerlessen waarin we opdrachten maken en oefeningen doen.
In groep 3 wordt er gewerkt aan de hand van het boek “Max en de vogel”.
Onze kanjerafspraken zijn:
-we vertrouwen elkaar
-we helpen elkaar
-we werken samen
-we hebben plezier
-we doen mee

3-Stappenplan
Op school hanteren wij het 3-stappenplan bij herhaald ongewenst gedrag. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij het kind ècht ziet, hoort en begrijpt. De leerkracht gaat uit van het positieve en vertrouwt erop dat het kind juist het goede wil zoeken voor zichzelf en voor anderen. De poster van de Kanjertraining met de smileys is hierbij belangrijk. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij onmacht en onwil uit elkaar kan houden.Toch kan het gebeuren dat een kind ongewenst gedrag blijft vertonen. Er zal dan eerst een time-out in de klas worden aangeboden. Indien dit niet helpt, dan gaat de leerkracht over op het 3-stappenplan.
 
Uitvoering van het 3-stappenplan:
Je houdt je niet aan de regels (Bewustwording): Ik/wij heb(ben) er last van dat…
Concreet benoemen: Dit is wat je doet en dat is het (negatieve) gevolg (voor anderen)-> bijv. ‘Je stoort andere kinderen, daardoor kunnen ze niet rustig doorwerken.’
‘Heb je dat zelf in de gaten? En is het wat je wil?’

Bij NEE: fijn! Dat willen wij hier op school ook niet.
Kun je er zelf mee stoppen?

Ja: kind laat gewenste gedrag zien

Nee: welke hulp heb je nodig zodat het gaat lukken?

Bij JA (is het wat je wilt?): vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan. Stap 2​
Je gaat toch door met ongewenste gedrag van stap 1 (Herhaling van stap 1):
Ik/ wij hebben last van je. 
Heb je dat zelf in de gaten?
Je weet nu wat er van je verwacht wordt.
Wil je er nu mee stoppen? ​
JA : kind laat gewenste gedrag zien.
NEE: vervolg stap 3: dan kies je ervoor om de klas uit te gaan. Stap 3 ​
Verwijdering uit de groep:
Het kind krijgt werk mee en werkt verder in een andere, van tevoren afgesproken, groep en ouders worden ingelicht.
 
Rekenen
Elke dag wordt er minimaal een uur gerekend. Met de methode Pluspunt werken we in 3 niveaus, zodat iedereen op zijn eigen niveau mee kan doen. De kinderen werken het hele schooljaar in een werkboek en maken daarnaast na ieder blok een toets in het toetsboek. Daarnaast nemen we in januari de CITO M3 en in juni de CITO E3 af.

De volgende onderdelen komen dit schooljaar aan bod:
splitsingen tot en met 20
getallenlijn tot 50
hele en halve uren aflezen op een analoge klok
tijdsduur bepalen
bedragen samenstellen tot 20 euro
plattegronden en blokkenbouwsels bij elkaar zoeken en de hoogtegetallen noteren
eenvoudige verhoudsingsopgaven

Spelling
In de klas wordt er geoefend met mkm woorden, zoals bom en buis. Ook worden er woorden geoefend met twee medeklinkers voor- of achteraan (mkmm / mmkm), zoals bron, baars. Ook komen er woorden met sch, schr, ng en nk aan bod.
In januari nemen we de CITO M3 en in juni de CITO E3 af.

Lezen
In groep 3 werken we aan het aanvankelijk lezen. Tot de kerstvakantie wordt er steeds een nieuwe letter aangeboden. Ook wordt er geoefend met het lezen op woord- en zinsniveau. We leren de kinderen om zoemend te lezen. Een woord wordt dus niet in stukjes gehakt, maar aan elkaar gelezen, bijvoorbeeld kiiiiiiiiiiiiimmmmmmmm.
Tijdens het lezen werken we met drie niveaus: zon, maan en ster. Na iedere kern kunnen de niveaugroepen wijzigen.

Aan het begin van iedere kern krijgen jullie informatie via de mail, zodat jullie als ouders weten aan welke thema’s en doelen er gewerkt wordt.
Daarnaast krijgen de leerlingen een kopie van het leesboekje “veilig & vlot” mee naar huis, zodat de oefenstof thuis herhaald kan worden.

Na elke kern wordt er een toets afgenomen, zodat we de ontwikkeling van de kinderen goed kunnen volgen en we kunnen zorgen dat ze op het juiste niveau kunnen werken.
In november wordt de herfstsignalering afgenomen en in april wordt de lentesignalering afgenomen. In januari en juni worden de leestoetsen DMT en AVI afgenomen. Aan het eind van groep 3 is het streven dat de kinderen AVI E3 beheersen.
Schrijven
We werken met de methode Pennenstreken. De methode sluit aan bij de leesmethode. Als er een nieuwe letter is aangeboden, leren de kinderen de bijpassende schrijfletter. We eindigen het schooljaar met het verbonden schrift. De kinderen schrijven de schrijfletters van een woord dan aan elkaar.

Verkeer
Onze methode heet: ‘Wijzer door het verkeer’. De methode leert de kinderen hoe ze veilig kunnen oversteken en kunnen fietsen, ook maken de kinderen kennis met verkeersborden en tekens.

Wereldoriëntatie
We zijn ons aan het verdiepen in nieuwe wereldoriëntatie methodes. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen begin groep 3 op de lange dagen nog voldoende tijd hebben om te kiezen van het kiesbord, wordt hier na de kerstvakantie pas mee gestart.

Creatieve vakken
De methode ‘Moet je doen’ wordt als bronnenboek gebruikt voor de verschillende vakken.
Tekenen: De kinderen krijgen opdrachten, maar mogen ook vrij tekenen op bepaalde momenten. Dit om hun eigen fantasie te prikkelen.
Handvaardigheid: De aangeboden opdrachten zijn opgebouwd vanuit verschillende technieken en thema’s. Zo wordt er gewerkt met verschillende materialen, zoals klei, verf, papier.
Muziek: Tijdens de muzieklessen wordt er gebruik gemaakt van de methode 1-2-3 zing. De kinderen krijgen een inlogcode mee naar huis, waar de geoefende liedjes te vinden zijn. De kinderen kunnen met de code thuis inloggen.

Catechese
We gebruiken dit schooljaar de methode ‘Houvast op school’, er worden verhalen voorgelezen uit de bijbel en Pastor Hedwig komt een aantal keer per jaar de lessen verzorgen. Daarnaast gaan we twee keer per jaar naar de kerk.

Computeronderwijs
De chromebooks worden gebruikt om bijvoorbeeld lezen en rekenen op te oefenen.

Bewegingsonderwijs
Elke maandag hebben we gym van de leerkracht in de speelzaal en elke vrijdag van de vakleerkracht in de grote gymzaal. Denk eraan dat uw kind schoenen en gymkleding mee heeft voor de gymlessen en graag de naam op alles zetten. Zorg ervoor dat de schoenen de juiste maat hebben, gymmen met te kleine schoenen is niet prettig. Zonder gymspullen mogen de kinderen helaas niet mee gymmen.

Zelfstandig werken
Zelfstandig werken is belangrijk om verlengde instructie te kunnen geven aan kinderen die dat nodig hebben en om kinderen die meer aankunnen op weg te kunnen helpen. We werken met het stoplicht: rood betekent helemaal alleen en stil werken, groen betekent dat je een vraag mag stellen aan iemand in het groepje. Kan niemand je helpen dan leg je je eigen stoplichtkaartje op rood en weet de leerkracht dat diegene hulp nodig heeft.
Vanaf januari staat het werken aan de weektaak op het rooster. Kinderen werken zelfstandig aan opdrachten, die op de weektaak staan. Zelfstandig werken aan een opdracht kan individueel of samen. Kinderen mogen elkaar helpen, afhankelijk van de situatie en de aard van de opgaven.
Interne begeleiding
D.m.v. toetsing krijgen we een duidelijk beeld van de prestaties van uw kind. Deze resultaten worden doorgesproken met de interne begeleider; Elly Poorthuis. Samen bekijken we welk kind extra begeleiding nodig heeft. Dit wordt meegenomen in het groepsplan. Dit is een plan waar per vakgebied wordt beschreven wat welke leerling op welk niveau nodig heeft.

Intern Contact Persoon
Op school zijn twee interne contactpersonen (ICP) Elly Poorthuis en Babette Philips. Voor de kinderen heten zij de ‘luisterjuffen’. Elke ouder of elk kind kan een beroep op de ICP doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waarover u of waarover uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie durft te praten of wil praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. Eventuele vervolgstappen worden met u of met uw kind besproken.

Ouderhulp
Zoals ieder jaar hebben we regelmatig hulp van ouders nodig bij uitstapjes. Na de krokusvakantie wordt er op de woensdagochtenden van 8.30 – 8.45 uur gelezen met ouders. We zullen dan een oproep doen via Parro wanneer er hulp nodig is.
Na iedere vakantie worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders die dit willen doen. Opgeven kan door een bericht via Parro te sturen naar de leerkracht(en) van uw kind.

Verjaardagen
Als uw kind jarig is, mag het op school trakteren. Bij voorkeur een gezonde traktatie!
De kinderen van groep 3 mogen de klassen rond in de beneden gang tot aan de klapdeuren. Vanaf groep 3 worden de verjaardagen met de klas gevierd, ouders zijn hierbij dus niet meer aanwezig.

Afwezig
Is uw kind ziek, dan belt u naar school om dit door te geven. De conciërge of administratie zal dit aan de leerkracht doorgeven.
Moet uw kind naar de tandarts/dokter dan zou het fijn zijn wanneer dit zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland wordt. Als dit niet mogelijk is dan horen wij dat graag via de mail, via een Parro bericht of even na schooltijd.

Gesprekken
In de week van 9 september zijn de startgesprekken en in de week van 17 februari zijn de rapportgesprekken. Bij deze gesprekken worden alle ouders verwacht, je ontvangt hiervoor een Parro zodat je zelf een tijd en datum kan aanklikken.
Bij de overige gespreksavonden kan er ingetekend worden op aanvraag. Het is handig om je alleen op te geven voor een gesprek wanneer je specifieke vragen hebt. Het kan ook zijn dat de leerkracht een uitnodiging stuurt wanneer zij iets te bespreken heeft.

Overige zaken
Indien nodig vragen we ouders om thuis te oefenen met bijvoorbeeld lezen of rekenen.
Eten en drinken: dinsdag en donderdag ‘fruitdagen’
Uitnodigingen verjaardagen graag buiten uitdelen
Verlofaanvragen 6 weken vooraf via formulier verkrijgbaar bij de administratie.
Veranderingen medicijngebruik of veranderingen telefoonnummers waarop ouders te bereiken zijn, graag doorgeven!

Tot slot
Als u vragen heeft of iets met ons wilt delen dan bent u altijd van harte welkom na schooltijd en u mag ons ook altijd mailen!

Jennifer Kok: kok@kbsfranciscus.nl
Noëlle Aalten: aalten@kbsfranciscus.nl
Mayke Kuiper: kuiper@kbsfranciscus.nl