Medezeggenschapsraad

MR bericht 11-05-2021

By | Medezeggenschapsraad | No Comments

Agenda

Notulen 18-02-2021
Notulen en het LO bericht zijn goedgekeurd.

Notulen GMR 25-03-2021
Geen op- of aanmerkingen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Het is nog niet bekend hoe hoog de ouderbijdrage gaat worden. Een deel van de ouders heeft nu de helft betaald i.v.m. Corona. Hoe en of de andere helft wordt gevraagd door de OR, is nog niet duidelijk.

Alles bekijken

Notulen MR vergadering

By | Medezeggenschapsraad | No Comments

Notulen MR vergadering 28-01-2021

Datum: 28-01-2021
Aanwezig: Mirella (MS), Kostis (KP), Joyce (JG), Michelle (MT), Annemarie (AD), Leonie (LO) en Stephan (SvS)
Afwezig: –
Notulist: Mirella (MS)

Agenda

Notulen 3-12-2020
Notulen zijn goedgekeurd. MT zet ze op de drive.

MR bericht 3-12-2020
MR bericht is goedgekeurd en MT stuur het door naar SK.

Notulen GMR 15-12-2020
N.a.v de notulen is er de vraag over het reglement wie het mr reglement aanpast. De reglementen zijn nog gebaseerd op de oude structuur. Dat moeten worden aangepast. Binnen de stichting heeft iedere school hetzelfde reglement. Dit wordt bovenschools opgepakt. Er is wel een aantal punten dat per school anders is (denk aan de samenstelling van de MR). De begroting is besproken en die punten zijn doorgenomen.

RI&E
Is vorig jaar afgenomen. Dit nemen wij om de 4 jaar af. N.a.v. de RI&E wordt er een plan van aanpak gemaakt.

Corona
Leerkrachten pakken het goed op en zijn nog steeds positief over de aanpak van school.
Wel merken wij als school steeds meer een hulpvraag vanuit de ouders richting de noodopvang.

Personeel/organisatie
De school heeft nu voor de donder- en de vrijdag een vaste invaller.

Cito
Als de scholen weer open gaan, gaan wij kijken welke cito toets wij afnemen.
De toets wordt dan gebruikt om te kijken hoe de leerlingen ervoor staan na de lockdown.

Ventilatie
Wordt stichtingsbreed opgepakt.

WMK
Er is weer een nieuwe kwaliteitskaart verstuurd naar het team. De uitslag van de laatste WMK over eigenaarschap wordt besproken.

Studiedag 01-02-2021
De inhoud wordt kort besproken.

Groep 8 (advies/PoVo)
Er is een brief uitgegaan naar ouders hoe wij om gaan met het advies voor groep 8 (kansrijk advies). N.a.v. deze brief zijn er geen reacties gekomen.

TSO
TSO medewerkers praten onderling nog steeds Arabisch. Dit wordt besproken met de TSO coördinator.

Rondvraag
Was een vraag over de studiedag van 27-01-2021. Wordt kort toegelicht wat er gedaan is op die dag.

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden