Geen categorie Archieven - KBS Franciscus - Basisschool Maarssen

Maandmemo juni

By | Geen categorie | No Comments

Beste ouder(s), verzorger(s),
Nog een week te gaan en dan mogen, mits dit verantwoord blijft, alle leerlingen samen weer naar school. We kijken er naar uit om de klassen weer volledig te maken en samen het schooljaar verder af te sluiten. Donderdagavond 28 mei is het protocol van de PO-raad en OCW uitgebracht met de richtlijnen voor de periode vanaf 8 juni. Aankomende week zal naar aanleiding van dit protocol het beleid voor de periode tot de zomervakantie worden gevormd. Naar verwachting kan ik u hier woensdag over informeren.

Maandmemo juni 2020

Notulen

By | Geen categorie | No Comments

Opening / welkom
JG opent de vergadering.
Agenda zonder SvS:
Voorstellen nieuw MR lid en Website/foto
Het eerste agendapunt (voorstellen nieuw MR lid) en het derde agendapunt (Website/foto) worden doorgeschoven naar de volgende vergadering in verband met afwezigheid van SK.

Behoefte scholing
Dit agendapunt is tijdens de laatste GMR-vergadering op 28 maart 2019 besproken. Wellicht dat dit na het benoemen van een aantal nieuwe leden binnen de vier MR-en volgend schooljaar Stichtingsbreed kan worden opgepakt.

Notulen MR vergadering

Maandmemo maart 2019

By | Geen categorie | No Comments

Inmiddels zit de vakantie er alweer bijna op en gaan we ons na het weekend weer opmaken voor de volgende periode. Begin februari heeft het team een studiemiddag gehad, waarin gesproken is over onze visie op wereldoriëntatie in samenwerking met de huidige methode en het meer werken vanuit een vakgeïntegreerde aanpak. De aankomende periode zullen wij twee methoden gaan uitproberen, die het meest passend zijn bij onze visie en wensen. Na deze proefperiode zal er een keuze worden gemaakt voor een werkwijze en methode die wij begin volgend schooljaar schoolbreed zullen gaan gebruiken.

Zoals u in de vorige maandmemo al heeft gelezen en wellicht inmiddels gezien, zijn alle lampen en plafonds vervangen in de school. In de vakantie zijn de laatste zaken afgemaakt en is de school een stuk mooier en energiezuiniger geworden.

Maandmemo maart 2019

Maandmemo januari

By | Geen categorie | No Comments

Midden in de kerstvakantie ontvangt u al de eerste maandmemo van 2019. Na een geslaagde kerstviering, waarbij het geweldige bedrag voor de stichting ‘Make-a-wish’ werd bekendgemaakt en na een gezellig samenzijn tijdens het kerstdiner, is vrijdagmiddag de kerstvakantie gestart. Ik hoop dat iedereen fijne kerstdagen heeft gehad en een gezellige oudejaarsavond. Het nieuwe frisse jaar geeft ons weer volop de kans om samen met u het beste uit de leerlingen te halen. Geniet nog even van de vakantie en graag tot maandag 7 januari.
Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

Bekijk maandmemo

Notulen MR vergadering 27-09-2018

By | Geen categorie | No Comments

Het jaarplan wordt besproken. LO heeft een vraag over de lln-aantallen. Er is een aantal lln vertrokken -25. Waarschijnlijk kwam het door het feit dat de groepen 1 klein waren. Meestal is dit het verschil tussen 1 oktober en het einde van het schooljaar. Voor volgend jaar ziet het er goed uit. Blijft de indeling bij de kleuters zo, kan SvS nog 8 a 9 lln aannemen. Prognose is dat over 2 a 3 jaar het lln aantal gaat zakken wegens nieuwbouw van andere scholen in Maarssenbroek.
LO heeft een vraag over de visie en de missie, hoelang de nieuwe visie en missie stand moet houden. Hopelijk gaan zij 8 jaar mee. Er komt geen heel nieuwe visie en missie; zij moeten up to date gemaakt worden. De visie en missie van de school is gekoppeld aan het SBP. Hier komen ook nieuwe aandachtspunten in.
KP mist bij een aantal punten de planperiode. Bij een aantal punten staat het er bewust niet bij, omdat er soms gekeken moet worden naar wat wij willen en wanneer de leerkracht die de kar moet trekken er ook tijd voor heeft. Soms betreft het een nieuwe leerkracht. Dit is belangrijk voor de ouders. Is het niet zeker of het gaat lukken dan een planperiode onder voorbehoud.

Notulen MR 27-09-2018

Maandmemo december

By | Geen categorie | No Comments

Aankomende week staat het sinterklaasfeest voor de deur. Veel kinderen vieren dit weekend Sinterklaas of moeten nog even geduld hebben tot woensdag 5 december. Een spannende tijd, waarbij het ieder jaar weer de vraag is of alles goed komt en de cadeautjes op tijd aankomen. Ook op school zullen wij woensdag 5 december de sint hopelijk gaan verwelkomen. Ik weet zeker dat hij onze mooie versierde school niet zal vergeten. Na het sinterklaasfeest zal de school weer een metamorfose krijgen in kerstsferen, waarbij ik mijn waardering wil uitspreken voor alle ouders die hier
een bijdrage aan leveren.

Samen gaan we op weg naar een mooi kerstfeest, waarna iedereen kan genieten van de kerstvakantie. Ondanks dat de feestelijke maand nog voor de deur staat, wil ik namens het team iedereen alvast gezellige feestdagen wensen en straks aan het einde van de maand een goede jaarwisseling.

Meer lezen

Jaarverslag

By | Geen categorie | No Comments

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Franciscus 2016/2017

 

Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van KBS Franciscus over de periode september 2016 tot en met augustus 2017. In dit jaarverslag beschrijven wij op hoofdlijnen waarmee we ons het afgelopen schooljaar hebben bezig gehouden.

 

Samenstelling MR

Door de verdeling van de MR in een personeelsgeleding en een oudergeleding vertegenwoordigen de MR leden een eigen achterban: de personeelsgeleding vertegenwoordigt het personeel en de oudergeleding vertegenwoordigt de leerlingen/ouders.

Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. In het geval van KBS Franciscus zijn dat 6 raadsleden: 3 leerkrachten en 3 ouders.

 

Vertegenwoordiging van de leerkrachten:

Michelle Taal 

Mirella Smids 

Joyce de Groot

 

Vertegenwoordiging van de ouders:

 

Cindy Vermij                     Awatif Sarehane             Leonie Oude Essink

 

Verkiezingen

Gert Hagen is afgetreden met ingang van het schooljaar 2016/2017. Na verkiezingen is Leonie Oude Essink benoemd namens de ouders. Voor het overige is de samenstelling van de MR gelijk gebleven.

 

Waar hebben we ons dit schooljaar onder meer mee bezig gehouden?

Nieuwe directeur

Sinds dit schooljaar heeft KBS Franciscus een nieuwe directeur, Stephan van Slooten. Zijn komst heeft ertoe geleid, dat een groot aantal beleidsstukken en plannen aan de MR is voorgelegd. Daarnaast heeft Stephan aan het eind van het schooljaar een presentatie gegeven over zijn visie over het afgelopen jaar en de komende jaren en dat ziet er veelbelovend uit.

 

Andere schooltijden

Na de raadpleging van de ouders, heeft de MR ingestemd met het continurooster per schooljaar 2017/2018. Ten behoeve van de invoering van het continurooster zijn in overleg met de MR een informatieboekje voor de ouders opgesteld, een TSO-document, alsmede diverse brieven aan de ouders.

 

Communicatie

De wijze van communicatie vanuit school en vanuit de MR staat hoog op de agenda. We hebben een aantal knelpunten besproken, waaronder de communicatie omtrent de leerlingenverdeling, we plaatsen om de maand een stukje in het maandmemo en de notulen van de vergaderingen staan op de website.

 

Overgang naar school en van school

Naar aanleiding van het beleid aanname en plaatsing 4-jarigen hebben we stilgestaan bij het zo geruisloos mogelijk instromen van de 4-jarigen op school. Ook hebben we uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop de leerlingen zo probleemloos mogelijk kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

 

Brand

Verder is onze school opgeschrikt door de brand in mei 2017. Dit heeft de nodige gevolgen gehad.

 

Besluiten van de MR

Wanneer?  

 

 

Inhoud
September 2016 Schoolplan 2016-2020 Ingestemd
Schooljaarverslag 2015-2016 Ingestemd
Beleid aanname en plaatsing 4-jarigen Positief advies
Groepsgrootte Positief advies
RI&E eindrapport Besproken
Jaarplanning MR Opgesteld
December 2016 Meerjareninvesteringsplan en Begroting 2017 Positief advies
 
Februari 2017 Jaarplan 2016-2017 Ingestemd
 
Maart 2017 Beleidsplan sociaal veilige school en pestprotocol Ingestemd
Digitaal Veiligheidsplan Ingestemd
IEP-eindtoets Besproken
Beleid Burgerschapsvorming en sociale integratie Ingestemd
ParnasSys Voortgang besproken
 
Mei 2017 Jaarverslag 2016 preventie machtsmisbruik en klachtafhandeling SPA Besproken
Formatieplan Ingestemd
Juni 2017 Jaarrekening Besproken
Alcohol op school Besluitvorming
Brand Besproken

 

 

Tot slot

We hebben ons het afgelopen jaar vol overgave ingezet voor onze school. Het komende jaar verwachten we met net zoveel enthousiasme de zaken op te pakken die aan ons worden voorgelegd.

Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening en/of ideeën kenbaar maken bij de MR. Heeft u vragen, ideeën, suggesties, zaken waartegen u aanloopt of die u liever anders ziet? Laat het ons weten via mr@kbsfranciscus.nl of spreek één van ons aan op het schoolplein.

 

Wij verwachten de belangen van iedereen zo goed mogelijk te blijven behartigen zodat KBS Franciscus een kwalitatief goede basisschool blijft met een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat!

Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

 

MR KBS Franciscus

Verhuisd en uw kind op een nieuwe school inschrijven?
KBS Franciscus te Maarssen
Aanmelden