De medezeggenschapsraad

De Wet op de Medezeggenschap schrijft voor dat er aan onze school een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden is. Deze raad kent een oudergeleding en een personeelsgeleding. De raad vergadert een aantal keren per jaar. Er zijn zaken waarin de MR om advies of om instemming wordt gevraagd. De directeur is gesprekspartner van de MR en aanwezig bij de vergaderingen als adviseur. Een reglement op de medezeggenschap is aanwezig bij het secretariaat van de MR.

Binnen de Stichting bestaat ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn per school een ouder en een leerkracht uit de MR vertegenwoordigd. De GMR behandelt zaken die een bovenschools belang hebben, zoals het beleid dat de Stichting voert.

Wie zijn wij? In de MR van KBS Franciscus zitten de volgende 3 ouders en 3 leerkrachten:

De leerkrachten

De ouders

Over de Medezegeschapsraad

Een link naar de notulen van de MR-vergaderingen vindt u onderaan dit bericht. De notulen worden in roulatie door de MR-leden geschreven.

De MR vergadert 6 keer per jaar, en is voor alle ouders en leraren toegankelijk. De MR-leden zitten in principe 3 jaren in de MR. De ouders worden gekozen door de ouders binnen de school. Als een ouderlid de MR verlaat, zal er onder de ouders een nieuw lid worden gekozen. Als er meerdere kandidaten zijn wordt er een verkiezing gehouden. Het team van leerkrachten bepaalt zelf welke leerkrachten er in de MR zitten.

Een vergadering bijwonen? Meld dit bij Cindy Vermij: mr@kbsfranciscus.nl.
Ouders en teamleden zijn altijd welkom, tenzij er zaken besproken worden die om privacy-gevoelige redenen (nog) niet voor derden bestemd zijn.
De vergaderdata van zowel de MR als de GMR staan op de jaarkalender van de school.

MR Nieuws